Українська германістика | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Українська германістика

Українська германістика сьогодні переживає час свого бурхливого розвитку, що спирається на досвід відомих вітчизняних науковців старшого покоління, насамперед Д. Затонського та К. Шахової. В останні роки увагу наукової спільноти привернули монографії Б. Шалагінова “Фауст” Й.В. Гете: Містерія. Міф. Утопія” і П. Рихла “Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст”. Проте навіть на тлі широкого спектра досліджень українських германістів монографія Є.В.Волощук вирізняється як актуальністю порушених наукових проблем, так і глибиною їх осягнення.

У центрі праці - виявлення та аналіз особливостей модерністського дискурсу в німецькомовному культурному просторі

. У першій частині “Доба Модерну в німецько-мовній літературі” представлено дослідження численних тлумачень модернізму, напрацьованих вітчизняним та зарубіжним літературознавством, а також узагальнену характеристику основоположних принципів модерністської поетики, естетики та ідеосфери. Аналізована авторкою ділянка модернознавства вкрай складна і неоднозначна, містить чимало нерозв’язаних питань, котрі вимагають від дослідника і неабиякої майстерності в інтелектуальній навігації, і творчої сміливості, рішень, і здатності виробляти своє бачення явищ, оповитих тривалою полемікою та пол-ісіюнією наукових рефлексій. Все це вповні продемонструвала Є.В.Волощук, проклавши крізь плюралістичний потік різноманітних концепцій власний курс, який вилився в оригінальну і по-своєму переконливу концепцію розвитку модернізму в німецькомовній літературі.

В основі цієї концепції ідея співіснування у німецькомовному модернізмі двох провідних духовно-естетичних тенденцій - „гармонійної” та „дисгармонійної”, яку авторка у межах теоретичної частини ілюструє зіставленням двох видатках постатей - Франца Кафки (якому вона присвятила свого часу окрему монографію й низку статей) та Томаса Манна (його творчість вона також раніше аналізувала у серії розвідок). Утім, у праці згадуються й інші представники німецькомовної літератури, що тяжіли до тієї чи тієї тенденції - зокрема, Г.Тракль, ФДафка, Ф.Дюрренматт (як письменники, що характеризувалася „дисгармонійною” домінантою) та Р.М.Рільке, Т.Манн, Г.Гессе, М.Фріш (як представники протилежної, „гармонійної” лінії).

У даному дослідженні Є.В.Волощук зосереджується на аналізі розвитку „гармонійної” тенденції модернізму, оскільки ця тенденція, на думку авторки, перебуває в тіні „дисгармонійноГтенденції: за доби Постмодерну, як засвідчують конкретні факти дослідницької й читацької рецепції, вона залишається на маргінесах культурної свідомості, що підхопила негативістсько-нігілістичні струми модерністського мистецтва. Тому своєму дослідженню азторка надає ґатунку спроби „реабілітації” цінності духовно-естетичного досвіду митців-модерністів, які утверджували у своїх творах концепцію гармонізації онтологічних суперечностей своєї доби. Сутність „гармонійної” тенденції Є. Волощук розкриває на тлі „дисгармонійної” тендениі: модернізму, з одного боку, та утопічних інтенцій авангардизму, з іншого. Такий підхід дає можливість авторці тонко нюансувати специфіку аналізованого явища й вписати його у широкий контекст літератури Модерну.

Гармонійні концепції універсального „всебуття”, мистецької творчості та приватного життя, втілені відповідно в ліриці Р.М.Рільке, прозі Т.Манна та драматургії М.Фріша, стають об’єктами, дослідження у подальших частинах монографії. Одразу ж слід зауважити, що кожен з названих письменників за всієї своєї гучної слави все ще недостатньо представлений в українському літературознавстві, про що свідчить відсутність спеціальних монографічних досліджень, які пропонували б сучасні інтерпретації їхньої творчості. З огляду на цю обставину можна стверджувати, що праця Є. Волощук, котра містить три ґрунтовні розвідки, присвячені аналізу найважливіших аспектів творчості зазначених письменників, безперечно, сприяє (наскільки це можливо в межах однієї книжки) заповненню наявних у вітчизняній науці прогалин у дослідженні історико-літе-ратурного процесу XX ст.

Слід підкреслити також, що авторка обрала для свого дослідження справді репрезентативні постаті, і не лише тому, що ці митці належать до першого ряду німецькомовної літератури XX ст., а й тому, що вони представляють різні національні складові (австрійську, німецьку та швейцарську) німецькомовного літературного простору. Крім того, через послідовний аналіз їхньої творчості реалізується ще один важливий аспект дослідження - тем-порально-стадіальний. „Рухаючись від Р.М.Рільке, - читаємо у передмові до праці, - чия творчість збіглася з бурхливим становленням нового мистецтва у першій чверті XX ст., до Т.Манна, що уособлює етап „зрілого”, або, як його називають у зарубіжній германістиці, „класичного” модернізму і далі до М.Фріша, котрий вийшов на німецькомовну сцену під прощальний передзвін культури Модерну, можна виокремити найсуттєвіші стадії та особливості розвитку модерністської художньо-філософської думки”.

Даний аспект відкриває простір для спостережень за динамікою та логікою розвитку „гармонійної” тенденції у німецькомовній літературі Модерну.

Дослідниці вдалося вияскравити виявлену нею “гармонійну” тенденцію і на глибинах надзвичайно складної зрілої рількевської лірики, і в річищі маннівської прози (хотілося б особливо відзначити потужну інтерпретацію роману „Лот-тау Ваймарі”, який чи не вперше так докладно розглядається у вітчизняному літературознавстві), і у координатах фрішівського театру. Розглядаючи „гармонійні” концепції, представлені у творчості даних авторів, Є. Волощук проводить паралелі та кореспонденції з письменниками інших літератур. Найцікавішою, на мою думку, є окрема розвідка, центрована на аналізі фаустівських мотивів у романах „Доктор Фаустус” Т.Манна та „Майстер і Маргарита” М.Булгако-ва. Точок перетину між німецькомовним і східнослов’янським модернізмом можна було б знайти значно більше, але це окремий напрямок подальшого наукового пошуку.

Обраний авторкою ракурс бачення дає можливість по-новому осмислити філософсько-естетичні здобутки модернізму, а здійснений нею аналіз творчості РМ.Рільке, Т.Манна й М.Фріша можна оцінити як прояв питомої та самобутньої української рецепції німецькомовної літератури.

О.В.Кеба, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Збережи - » Українська германістика . З'явився готовий твір.

Українська германістика

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.