Убрання варт | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Убрання варт

Убрання варт виробляється на підставі розкладу варт. Варти повинні перемінятися щодоби. На період знаходження військової частини на навчанні наказом начальників, що мають право затверджувати розкладу варт, може призначатися варта на чолі з офіцером без зміни на строк до 7 доби. Розклад гарнізонних варт становить військовий комендант гарнізону, а внутрішніх — начальник штабу військової частини на підставі вказівок начальника гарнізону (командира військової частини) по організації охорони й оборони об’єктів з урахуванням їх важливості, устаткування технічними засобами охорони, огородження й забезпечення надійної охорони можливо меншим числом вартових. Складанню розкладу варт повинне передувати ознайомлення на місцевості з умовами й особливостями розташування й охорони об’єктів

Розклад варт по охороні об’єктів армійського, окружного й центрального підпорядкування, де є свої підрозділи охорони, становить начальник військового об’єкта (складу, бази) .

Розкладу гарнізонних, а також внутрішніх варт військових училищ представляються на твердження командуючому військами військового округу, а розкладу внутрішніх варт військових частин - командирові з’єднання, Розкладу внутрішніх варт військових академій (інститутів) затверджуються начальниками академій (інститутів) .

Розкладу внутрішніх варт військових частин армійського, окружного або центрального підпорядкування, а також внутрішніх варт, призначуваних для охорони й оборони об’єктів такого ж підпорядкування, що мають свої підрозділи охорони, представляються на твердження відповідним безпосереднім начальникам. До розкладу додається схема розташування постів кожного варти

Одночасно з розкладом варт для кожної варти складаються схема розташування постів, табель постам, інструкція начальникові варти; для варт, змінюваних оголошенні тривоги, крім того, - документація на випадок явища тривоги, а для варт, до складу яких входить помічник начальника варти (оператор) по технічних засобах охорони, - документація помічника начальника варти (оператора) по епічних засобах охорони

На схемі розташування постів вказуються: границі постів і заборонних зон, заборонні границі, вид огородження; об’єкти, обладнані технічними засобами охорони; маршрути руху змін на пости й маршрути патрулів на транспортних засобах; Маршрути руху годинних і контрольно-охоронних груп у денний і нічний час; місця розташування окопів, спостережливих вишок, засобів зв’язку й пожежогасіння, постів вартових собак; найнебезпечніші підступи до постам

У табелі постам вказуються: що підлягає охороні й обороні на кожному пості; особливі обов’язки вартового з урахуванням конкретних умов несення служби на пості й строки доповіді по засобах зв’язку; час, протягом якого вартовому дозволяється вести спостереження з вишки; відстані, ближче яких вартовому забороняється допускати, до поста сторонніх осіб; дії вартового у випадку нападу на пост, на сусідні пости й при пожежі на пості; у яких випадках вартовому дозволяється застосовувати зброя; порядок несення служби при посиленні охорони об’єктів. Для постів, обладнаних технічними засобами охорони, вказуються найменування й кількість технічних засобів охорони на кожному пості, особливості їхнього функціонування, порядок перевірки поста контрольно-охоронної -групою й застосування нею зброї

В інструкції начальникові варти визначаються: завдання варти, особливі обов’язки начальника варти по охороні й обороні об’єктів, доручених варті, порядок дій посадових осіб варти при прийманні під охорону й здачі об’єктів (у тому числі обладнаних технічними засобами охорони) , графік і порядок їхньої перевірки контрольно-охоронними групами; заходу щодо посилення охорони об’єктів уночі й у непогожу погоду; дії варти при нападі на охоронювані об’єкти, вартових або вартове приміщення, у випадку спрацьовування й виходу з ладу технічних засобів охорони, при пожежі, стихійному лиху, по сигналах тривоги, а також порядок схоронності зброї й розкриття ящиків сбоеприпасами.

Документація на випадок оголошення тривоги включає: табель постам, схему розташування постів, інструкцію начальникові варти, бланк постової відомості й пароль. Ці документи визначають порядок охорони й оборони об’єктів, доручених варті, з урахуванням дій військ за планом бойової й мобілізаційної готовності

Документація помічника начальника варти (оператора) по технічних засобах охорони складається з інструкції (вказівок про порядок прийому під охорону й здачі охоронюваних об’єктів, здійснення контролю за апаратурою, а також про особливості дій: при спрацьовуванні або вимиканні технічних засобів охорони) : переліку охоронюваних об’єктів, обладнаних технічними засобами охорони (номер поста, найменування об’єкта, час розкриття й закриття) ; журналу контролю функціонування технічних засобів охорони (найменування об’єкта, час прийому під охорону г здачі об’єкта, технічний стан установлених засобів, час перевірки функціонування й оцінка про їхній стан, час і місце спрацьовування технічних засобів охорони й вжитих заходів) і посібника з експлуатації встановлених на об’єкті технічних засобів охорони

Документи, зазначені в даній статті, затверджуються начальником гарнізону (командиром військової частини) .

На підставі розкладу варт військовий комендант гарнізону (начальник штабу військової частини) щомісяця визначає черговість несення служби у варті між військовими частинами (підрозділами) , що відбивається у відомості гарнізонного (добового) убрання й затверджується начальником гарнізону (командиром військової частини) .

Виписки зі схеми розташування постів, табеля постам, інструкції начальникам варт і документації помічника начальника варти (оператора) по технічних засобах охорони разом з випискою з відомості гарнізонного вбрання розсилаються в усі військові частини гарнізону, приваблювані до несення служби гарнізонного вбрання, не пізніше, ніж за 10 доби до початку нового місяця

Штаб військової частини за 5 - 6 доби до початку, нового місяця повідомляє командирів підрозділів, від яких призначаються варти, дні заступлення їх в убрання й склад варт

Про кожну зміну в схемі розташування постів і в табелі постам військовий комендант гарнізони (начальник штабу військової частини) вчасно повідомляє військові частини (підрозділам) .

Документація на випадок оголошення тривоги, зберігається в начальника варти в пакеті, опечатаному гербовою печаткою. Другий екземпляр документації перебуває у військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової частини) для проведення інструктажу начальника варти, призначеного для зміни у випадку оголошення тривоги

Начальником варти при наявності на об’єкті п’яти й більше постів призначається офіцер або прапорщик (мічман) , а при меншій кількості постів - сержант (старшина) .

Начальником варти, що охороняє особливо важливий об’єкт, призначається офіцер або прапорщик (мічман) незалежно від кількості постів

У військових училищах начальниками варт незалежно від кількості постів можуть призначатися курсанти старших курсів. Начальником варти при гарнізонній гауптвахті призначається офіцер

Помічник начальника варти призначається із числа прапорщиків (мічманів) або сержантів (старшин) . Якщо помічник начальника варти не призначається, його обов’язку виконує перший розводящий

Помічник начальника варти (оператор) по технічних засобах охорони призначається з фахівців з технічних засобів охорони або інших військовослужбовців, призначуваних наказом начальника гарнізону (командира військової частини) .

Помічник начальника варти по службі вартових собак призначається зі старших вожатих вартових собак

До складу варти призначаються розводящі із числа сержантів (старшин) або єфрейторів (старших матросів) . Число розводящих визначається залежно від кількості й розташування постів з таким розрахунком, щоб кожний розводящий виставляв на пости не більше п’яти вартових, а проходження на пости, зміна вартових і повернення у вартове приміщення займали не більше 1 години

При призначенні у варту декількох розводящих вони йменуються: перший розводящий, другий розводящий і т.д.

Pages: 1 2

Збережи - » Убрання варт . З'явився готовий твір.

Убрання варт

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.