Тактика виробництва очної ставки | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тактика виробництва очної ставки

Обов’язковим перед виробництвом очної ставки є складання плану її проведення. Неприпустимо для слідчого сподіватися на удачу, на те, що досвід допоможе по ходу допиту зорієнтуватися й направити очну ставку в потрібне русло. Якщо слідчий не має плану очної ставки, точно передбачених і розрахованих дій, логічно розроблених питань, побудованих на основі повного знання матеріалів справи, розраховувати на успіх йому не доводиться, тому що обвинувачуваний постійно зайнятий у думках своєю справою. Він найчастіше вивертається, намагається наштовхувати слідчого на помилкові версії, дає неправдиві показання й ретельно їх продумує. Трапляється, що він входить у змову з іншими обвинувачуваними, свідками. І тому викриття його неправдивих свідчень і одержання щирих даних —і непросте завдання для слідчого. Як і до допиту, до очної ставки необхідно готуватися з усією серйозністю, щоб домогтися позитивних результатів

Однієї з головних складових плану є формулювання чітких питань по суті очної ставки. Виключається формулювання питань під час її проведення. Питання необхідно продумати заздалегідь, записати їх, підготуватися до різних варіантів відповідей і бути готовим залежно від них задавати додаткові питання, щоб остаточно уточнити фактичні обставини справи або спростувати окремі дані отримані в результаті попередніх питань

Визначити коло питань і правильно їх сформулювати - надзвичайно важливе завдання, що коштує перед слідчим, як при проведенні допиту, так і очної ставки. Також важливий порядок, у якому ці питання повинні задаватися. Він має істотне значення для встановлення істини в справі. Кожне питання повинен задаватися у свій час, не випереджаючи подій, а тоді, коли для його дозволу дозріли умови. При цьому треба дотримувати наступних вимог:

o питання повинен бути конкретним, дотичним якогось однієї обставини, лаконічним і не допускає двозначного тлумачення;

o необхідно уникати питань, на які можливий можливий або ж односкладова відповідь типу: “так”, “ні”, “ може”, “ не може”, “ звичайно” і т.д.

o формулювання питання повинна повністю виключити можливість витягу з його змісту інформації, необхідної для відповіді;

o питання формулюються з обліком розумового й культурного розвитку допитуваного, рівня його знань;

o питання задається в прямій формі й точно, щоб особа, що відповідає на нього, не губилася в здогадах;

o варто заздалегідь продумати послідовність з’ясування питань: як правило, одне питання повинен випливати з іншого й мати ясну логічну структуру;

o до останнього питання не слід переходити доти, поки обоє учасника очної ставки вичерпно не відповідять на попередній

В очній ставці не повинна мати місце чиста формальність. Відоме багато випадків, коли формально слідчий діяв правильно. Він задавав питання, вживав заходів до з’ясування фактичних обставин, але успіху на очних ставках не домігся. По цих же справах інший слідчий успішно проводив попередній наслідок, одержуючи позитивні результати

Підсумковим моментом підготовки очної ставки є, як було зазначено раніше, складання плану. У нього повинні бути включені наступні дані:

o обставини, що є предметом очної ставки, розташовані в певної слідчим черговості їхнього розгляду;

o суть показань допитуваних по кожному винесеному на очну ставку спірній обставині;

o доказу, що підтверджують або спростовують показання учасників очної ставки, із вказівкою, при розгляді яких спірних обставин, у якому обсязі й у якій послідовності будуть пред’являтися;

o сформульовані слідчим питання, із вказівкою черговості їхньої постановки учасникам очної ставки;

o час і місце проведення очної ставки;

o приймаючу участь при проведенні очної ставки особи

Для забезпечення наочності й полегшення підготовки до проведення очної ставки можливе складання схеми плану очної ставки, куди входять:

o підлягаючому з’ясуванню спірні обставини (у вибраній черговості);

o суть показань по розглянутих спірних обставинах;

o підлягаючому пред’явленню доказу й інші матеріали;

o питання до допитуваного із вказівкою, кому з них першому вони задаються;

Графові про підлягаюче пред’явлення доказів можна використовувати й для заміток про застосування в ході очної ставки тактичних прийомів. У розділі “ Примітка” робляться оцінки про результати очної ставки, про підмети з’ясуванню інших спірних обставинах, про заходи, що випливають із результатів даної слідчої дії. Фіксуються питання, які має бути з’ясувати надалі й інші майбутні дії. Така форма плану дозволяє вчасно коректувати його в процесі проведення очної ставки

Складання письмового плану необхідно при проведенні будь-якої очної ставки. Аналіз його положень дозволяє виявити слабкі місця й помилки в міркуваннях і вчасно усунути їх, значно полегшує надалі складання протоколу

Результативність очної ставки залежить і від особистого вміння, і від досвіду, а також і від серйозного відношення до підготовки її проведення. Витрачена праця на підготовку, планування, скурпулезное вивчення обставин справи завжди окупаються. Тому очну ставку ніколи не можна проводити наскоком, поспіхом. Вона повинна бути підготовлена в усіх деталях

Порядок допиту на очній ставці регламентований ст.ст.162,163 УПК РФ. Недотримання процесуальних правил є істотним порушенням закону. Разом з тим процесуальні правила носять загальний характер і не встановлюють тих конкретних прийомів і методів, за допомогою яких слідчий у кожному окремому випадку домагається усунення істотних протиріч у показаннях допитуваних осіб. Цю роль виконують тактичні прийоми, розроблювальні слідчою практикою й криміналістичною наукою. Останні постійно міняються, варіюються залежно від індивідуальних психологічних особливостей учасників очної ставки, їхніх взаємин, характеру й обсягу зібраних доказів. Процесуальні правила виробництва очної ставки, таким чином, доповнюються тактичними прийомами, тим самим, допомагаючи слідчому цілеспрямовано й успішно проводити розслідування в справі, використовувати можливість кожної слідчої дії по збиранню, перевірці й оцінці доказів, домагаючись економії часу й сил

Під тактичним прийомом більшість криміналістів розуміють “ найбільш раціональний і ефективний спосіб дії або найбільш доцільну в даних умовах лінію поводження особи, що робить процесуальні дії” .

На відміну від процесуальних правил, тактичні прийоми не мають обов’язкової сили. Рекомендаційний характер тактичного прийому визначає можливість його вибору по розсуду слідчого в конкретній слідчій ситуації. Найбільш правильним представляється твердження А.Н. Васильєва, що “ тактичний прийом - це наукова рекомендація, до застосування якої слідчий підходить творчо, маючи можливість вибору, керуючись оцінкою слідчої ситуації й міркуваннями доцільності ”.

Таким чином, проведення очної ставки повинне ґрунтуватися, насамперед, на вимогах закону, у теж час, доповнюватися тими науковими рекомендаціями, які вирішують завдання її ефективності. Законодавець передбачає попередження свідка або потерпілого перед початком очної ставки про кримінальну відповідальність за відмову або відхилення від дачі показань і за дачу свідомо неправдивих свідчень (ст.ст.158, 161 УПК РФ). Зовсім очевидна доцільність роз’яснення до початку очної ставки її учасникам їхніх прав і обов’язків, а також порядку виробництва слідчої дії (ст.58 УПК РСФС).

Приступаючи до виробництва очної ставки, слідчий повинен з’ясувати в учасників, чи знайомі вони один з одним і в яких відносинах перебувають між собою. У кожному разі не рекомендується обмежуватися одержанням загальних відповідей, доцільно з’ясувати те значення, що вкладається допитуваним у зміст сказаного. Виходячи з отриманих даних, слідчому не забороняється прямо запитати в допитуваного, чи не можуть, на його думку, що існують відносини вплинути на характер показань, що даються,

Pages: 1 2 3

Збережи - » Тактика виробництва очної ставки . З'явився готовий твір.

Тактика виробництва очної ставки

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.