СКЛАД І СКЛАДОПОДІЛ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

СКЛАД І СКЛАДОПОДІЛ

Склад - це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.

Склад можуть утворювати один або кілька звуків, але серед них обов’язково має бути голосний, який називають складотворним. Саме голосний звук в українській мові є центром (вершиною) складу, до якого можуть долучатися один або кілька приголосних.

Словесні формули наводяться за виданням: Ющук П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 1994.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Кількість складів у слові дорівнює кількості голосних звуків у ньому.

Слова бувають односкладові (день. рік, вік), двоскладові (вес-на, лі-то, о-сінь), трискладові (за-ме-тіль, ві-хо-ла, сні-го-пад), багатоскладові (хлі-бо-роб-ство, зер-но-схо-ви-ще, сіль-сько-го-спо-дар-ський).

Зверніть увагу! На відміну від морфеми, склад як частинка слова не є носієм певного лексичного чи граматичного значення. Це найменший мовленнєвий відтинок, який виділяється винятково своїми артикуляційно-акустичними ознаками.

Типи складів визначають відповідно до наголосу й кінцевого звука.

Залежно від наголосу Залежно від кінцевого звука

Наголошений Ненаголошений Відкритий Закритий

На який падає словесний наголос: геть-ман-щи-на, о-та-ман, лі-тд-пис Решта:

Ста-рйй, чи-та-ння,

Фе-нд-мен Закінчуються на голосний: лю-ди-на, пле-че, ру-ка, го-ло-ва Закінчуються на приголосний: спортсмен, від-важ-ний, старт

Примітка. Крім того, склади ще розрізняють за початковим звуком. Ті, що починаються із приголосного, називають прикритими (во-гонь, го-ріх), а ті, що починаються з голосного, - неприкритими (о-гірок, і-ніії). Українській мові притаманні переважно прикриті склади.

Принципи складоподілу

Слова на склади ми ділимо, здебільшого скандуючи їх, проте складоподіл не є довільним. Слід пам’ятати, що в українській мові звучність зростає до вершини складу (її становить голосний звук) та виявляється тенденція до відкритих складів. А це означає, що межа складоподілу найчастіше проходить після голосного перед приголосним.

Основні правила складоподілу

1. Якщо поряд стоять однакові шумні звуки (обидва дзвінкі чи глухі), то вони належать до наступного складу: ща-стя, ка-штан, го-спо-дар.

2. Якщо із двох приголосних один дзвінкий, а інший глухий, то вони належать до різних складів: буз-ко-вий, до-ріж-ка, греб-ти.

3. Якщо поряд стоять два сонорні звуки, то вони роз’єднуються між попереднім і наступним складами: зем-ляк, дев’-ять, вір-ність, віль-но.

4. Якщо між голосними два приголосні - шумний (дзвінкий чи глухий) і сонорний, то вони належать до одного складу: му-дрець, лі-сни-цтво, бли-зня-та.

5. Якщо між голосними є кілька приголосних, то сонорні належать до попереднього складу, інші - до наступного: мор-ква, май-стер, мар-шрут.

6. Подовжені приголосні об’єднуються в склад із наступним голосним: гі-лля, ві-ття, ті-нню, за-ти-шшя.

7. Префікси не зберігають своєї цілісності й можуть розподілятися між складами, зокрема коли корінь починається з голосного: ро-зо-ра-ти, бе-зі-ні-ці-а-тив-ний, бе-зу-спі-шний.

Зверніть увагу! Правила складоподілу не завжди збігаються з правилами переносу слів із рядка в рядок та поділу їх на морфеми. При технічному переносі часто відступають від правил складоподілу на користь морфемної структури слів.

Поділ на склади Поділ на морфеми Перенос

Най-ме-ння на-йм-енн-я на-йме-ння

Сьо-го-дні сьог-о-дн-і сьо-го-дні

Пі-ді-бра-ти піді-бр-а-ти пі-ді-бра-ти

Пі-во-стро-ва пів-остров-а пів-ост-ро-ва

О-пе-ньок о-пень-ок опе-ньок

Збережи - » СКЛАД І СКЛАДОПОДІЛ . З'явився готовий твір.

СКЛАД І СКЛАДОПОДІЛ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.