Реалізм «Енеїди» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Реалізм «Енеїди»

Не маючи змоги викласти всю історію питання, обмежимось тільки післявоєнним періодом українського радянського літературознавства. Упорядник двотомного академічного видання творів Котляревського А. Шамрай вважав «Енеїду» однією з форм «раннього українського реалізму в його спорідненості з критичним реалізмом XIX ст. і відмінності від нього». Дослідник певною мірою приймав визначення П. Житецького, але по-своєму розкривав його сутність і. специфіку: «…етнографізм — це рання форма реалістичного відтворення народного життя, яка зникає в період розквіту критичного реалізму в другій половині XIX століття. Бо ж етнографічне висвітлення народного життя — це відображення застиглих і традиційних форм народного побуту безчіро-никнення в динаміку суспільного життя, без глибшого розкриття соціальних процесів. Отже, оцінюючи побутові картини в «Енеїді» як значне досягнення на тому етапі українського реалізму, ми повинні разом з тим відзначити і обмеженість його в порівнянні з творчістю Шевченка…»

Своєрідність реалізму Котляревського зокрема і української літератури того часу відчував так само і О. Білецький: «…В українській літературі цієї епохи (від другої половини XVIII століття до виступу Шевченка) переважає те, що можна було б назвати дидактичним, моралізуючим реалізмом…» І64; далі серед ряду творів тут згадано й «Енеїду» Котляревського.

Академічна восьмитомна історія української літератури в розділі «Напрями і стилі» відзначає, що в І. Котляревського виразно виявилися риси і бурлескно-траве-стійні, і ознаки сентименталізму, подекуди романтизму і, зрештою, елементи реалізму. Відзначаючи, що бурлеск був значним кроком у створенні передумов реалізму в українській літературі, дослідники пишуть: «Розвиток реалістичних начал у цю епоху все частіше стає результатом свідомих зусиль письменників. Так, принцип правдивого опису подій проголошує І. Котляревський в «Енеї-ді». Прагнення до граничної правдоподібності навіть у найменших деталях особливо стає очевидним при порівнянні ранніх редакцій поеми з остаточними»

У праці під назвою «Біля джерел української реалістичної поезії» П. Хропко досліджує шлях еволюції реалістичного напрямку: «Тим міцним підґрунтям, що на ньому зросла велична будова нового українського письменства, тією основою, яка забезпечила естетичну нев’янучість і велику пізнавально-виховну силу його кращих творінь, були насамперед реалістичні принципи художнього бачення і освоєння життя» 169. Розглядаючи початковий етап «в історії розвитку українського реалізму… що припадає па період становлення нової української літератури (з середини XVIII століття до 40-х років XIX століття)», зокрема про «Епеїду» автор говорить: «Травестуючи античний оригінал, український пост зумів органічно поєднати веселий, дотепний сміх, яскраві комічні ситуації з глибоким, серйозним підходом до змалювання дійсності, з широкими реалістичними узагальненнями, з нищівним сатиричним викриттям суспільних пороків свого часу».

Р. Гром’як у статті «Енеїда» І. Котляревського і час» із спостережень над естетичною оцінкою поеми уникає терміну реалізм. Що ж до шевченківського реалізму Гром’як цитує твердження Б. Бурсова: «…необхідно зрозуміти пушкінський реалізм як загальнолюдський і як специфічно російський, притім, так би мовити, родоначальний, основоположний» 170, а про Котляревського говорить, як про «письменника-просвітитсля».

Отже, маємо дві протилежні точки зору па «Епеїду» Котляревського — перша: ніякого реалізму, навіть елементів його; друга: реалізм (за відомою класичною формою Енгельса), який передбачає, крім правдивості деталей, правдивість у відтворенні типових характерів у типових обставинах» т

Де ж істина?

Передусім слід нагадати, що історикам української літератури і сьогодні не слід стояти осторонь дискусій з історії російської літератури. Адже не треба доводити, наскільки близьким і взаємозв’язаним був літературний процес, розвиток письменства в Росії й на Україні.

Коли заперечувати в «Енеїді» Котляревського будь-який «реалізм», то що ж ми маємо в цій класичній поемі — класицизм, псевдокласицизм, романтизм? Відомо, що сучасна історія та теорія літератури розрізняє такі види реалізму: античний, періоду Відродження, просвітительський, критичний і соціалістичний. Інколи ще вжинається термін передреалізм: «…так деякі літературо-знавці називають - тії період у розвитку літератури, коли з’являються окремі ознаки, риси реалізму, зокрема сатиричні твори у російській і українській літературі XVIII ст.» І72, тобто період перед появою критичного реалізму.

Терміну передреалізм не подає Краткая Литературная Знциклопедия, і для цього є серйозні підстави. Адже термін цей передбачає, ніби до означуваного ним періоду ніякого реалізму взагалі не було, а справді ж був реалізм античний, періоду Відродження й просвітительський.

Збережи - » Реалізм «Енеїди» . З'явився готовий твір.

Реалізм «Енеїди»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.