Права й обов’язки суспільних об’єднань | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Права й обов’язки суспільних об’єднань

Правове положення некомерційної організації багато в чому ідентично статусу суспільного об’єднання. Відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 р. «Про некомерційні організації» некомерційними є організації, що не ставлять як основна мета діяльності витяг прибутку й не розподіляють прибуток між учасниками. Це є найважливішою особливістю будь-якого суспільного об’єднання

Інша особливість статусу некомерційної організації укладена в здійсненні социально-приорететних завдань. Основна мета функціонування будь-якої некомерційної організації - задоволення духовних і інших нематеріальних потреб громадян. Закон про суспільні об’єднання ототожнює поняття некомерційної організації й суспільного об’єднання (ст. 5), - на це вказують ідентичні способи створення й мети організацій і суспільних об’єднань

У той же час є й принципові розходження між базовим Законом про суспільні об’єднання й Закон про некомерційні організації в правовій регламентації діяльності некомерційних об’єднань. Насамперед, Закон про некомерційні організації практично не допускає діяльності організації без її державної реєстрації, а Законом про суспільні об’єднання передбачена можливість факультативного режиму реєстраційних відносин: об’єднання самостійно вирішує проблему участі в адміністративно-правових відносинах з органами юстиції, при цьому допускається й альтернативний варіант - суспільне об’єднання вправі функціонувати без державної реєстрації й не володіти правомочиями юридичної особи. У цьому випадку очевидні протиріччя законів. Отже, так і не вирішена проблема юридичної основи реєстрації: чи підлягають некомерційні організації реєстрації як суспільні об’єднання, або вони реєструються на загальні для всіх юридичних осіб підставах, у порядку передбаченим статтею 51 ГК РФ.

Некомерційні організації вступають в адміністративно-правові відносини в процесі створення, реорганізації або ліквідації. Суб’єктом таких відносин є фізичні або юридичні особи, що клопочуть про створення некомерційної організації, або про зміну її статусу, і федеральний орган виконавчої влади, на який покладені функції реєстрації організації. У відношенні релігійних громадських організацій ці функції здійснюється федеральним Міністерством юстиції або його територіальних органів у суб’єктах Федерації

Відносини некомерційних організацій і органів державної влади багато в чому обумовлені властивим організаціям соціально-пріоритетним функціям

Органи державної влади вправі представляти організаціям пільги по сплаті податків, митних і інших зборів і платежів, повністю або частково звільняти їх від плати за користування федеральним і муніципальним майном, надавати інші переваги й пільги

Форми здійснення контролю за діяльністю некомерційних організацій лише в самому загальному виді визначені Законом. Серед органів виконавчої влади, яким організації зобов’язані представляти інформацію про свою діяльність, спеціально зазначені лише органи державної статистики й податкові органи, але очевидно, що їхній перелік значно ширше. Зокрема, у деяких випадках контрольні функції в цій сфері здійснюють органи юстиції, органи внутрішніх справ і органи безпеки. Форми й методи здійснення контрольних органів, перелік надаваної їм інформації визначені Законом про некомерційні організації. Їм урегульовані в основному майнові й інші цивільно-правові проблеми: взаємини органів держави й некомерційних організацій так і не були належним чином регламентовані

Серед суспільних об’єднань особливий статус мають професійні сполучники. Дефініції «профспілка» і «некомерційна організація» багато в чому схожі. Це об’єднання, що мають своєю метою забезпечення й захист соціально-пріоритетних інтересів їхніх фізичних осіб, що створили. Громадян, що об’єдналися в профспілку, зв’язує спільність виробничих і професійних інтересів. Статус профспілок нагадує правове положення багатьох видів об’єднань, оскільки в уставах практично всіх з них (творчих сполучників, земляцтв, благодійних і молодіжних організацій, релігійних об’єднань) передбачена та або інша організація соціально-правового захисту трудових прав і інтересів фізичних осіб. Профспілки можуть бути створені тільки у формі організації

Серед адміністративно-правових відносин у діяльності профспілок особливе значення мають їхні взаємини з органами виконавчої, законодавчої й судової влади. Стаття 5 Федерального закону «Про професійні сполучники, їхніх правах і гарантіях діяльності» від 12 січня 1996 р. закріплює принцип незалежності профспілок у своїй діяльності від органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Законом соціально передбачено, що профспілки не підзвітні й не підконтрольні зазначеним органам. Забороняється втручатися цим органам і їхнім посадовим особам у діяльність профспілок у тих випадках, коли це «може викликати обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їхньої уставної діяльності».

Профспілки і їхні члени залежать від органів законодавчої влади: її приписання, втілені у формі федерального закону або закону суб’єкта Федерації, обов’язкові для виконання всіма його членами, а в деяких випадках (наприклад, Кодекс законів про працю) безпосередньо торкають статус профспілок, компетенцію його органів, права й обов’язки їхніх членів. У процес законодавчої регламентації, допускаються деякі обмеження прав профспілок, наприклад, при реалізації громадянами, об’єднаними в профспілку, свого права на страйк і інші види колективного протесту проти дій роботодавців (див. ст. 31 і ч. 4 ст. 37 Конституції).

Законодавство про суспільні об’єднання передбачає особливі форми реєстраційних відносин, що виникають між особами, що клопочуть про створення профспілки, і органів юстиції. Законом про профспілки передбачена повідомна державна реєстрація: профспілки, об’єднання, первинні профспілкові організації протягом місяця від дня утворення направляють у Мін’юст Росії або його територіальні органи необхідні документи, після чого останній зобов’язаний їх зареєструвати. Базовим Законом про суспільні об’єднання була передбачена процедура відмови об’єднанню в реєстрації по тимі або інших правових підставах, Відповідно до частини 1 статті 8 Закону про профспілки відмова в їхній реєстрації не допускається, однак частина 2 ці статті все-таки передбачає можливість відмови органів юстиції в реєстрації або відхилення від її й оскарження цих дій у судовому порядку. «Тим самим дії, визнані Законом протиправними, цим же правовим приписанням кваліфікуються в якості легітимних! Недоліком Закону про профспілки саме і є те, що він передбачає процедуру й правові підстави для відмови профспілкам у державній реєстрації».

Здійснення профспілками своїх прав, закріплених Законом, являє собою найпоширенішу форму взаємин профспілок і исполнительной влади

Суб’єктами адміністративно-правових відносин у цьому випадку є роботодавця в особі керівника органа виконавчої влади й відповідних посадових осіб і представник профспілкового органа. Виникаючі в цій сфері суспільні відносини мають всі ознаки адміністративно-правових. Насамперед, вони характеризуються нерівністю сторін. Субординація проявляється в тім, що Законом передбачені права профспілок у їхніх взаєминах з роботодавцем, і обов’язку останніх задовольнити ці права. Органи державної влади будь-якого рівня зобов’язані погодити із профспілками проекти законодавчих актів, що зачіпають соціально-трудові права працівників. Той же обов’язок поширюється й на органи виконавчої влади при розробці ними проектів відповідних нормативно-правових актів

Законодавством передбачені окремі види нормативних актів органів виконавчої влади, що вимагають узгодження із профспілкою в процесі не тільки їхньої розробки, але й здійснення. Серед них акти, що передбачають ліквідацію підприємства, установи, або його підрозділів

Процес ліквідації може відбуватися як з ініціативи самої профспілки, так і з ініціативи органів судової влади, включаючи й органи прокуратури Росії

Особливий статус у сфері виконавчої влади не свойствен взаєминам профспілок з органами судової влади, включаючи й органи прокуратури. Останні вправі здійснювати контроль і нагляд за їхньою діяльністю, причому їхні повноваження не обмежені якою-небудь певною сферою, як це передбачено Законом про профспілки у випадку здійснення контрольних функцій органами виконавчої влади

Pages: 1 2

Збережи - » Права й обов’язки суспільних об’єднань . З'явився готовий твір.

Права й обов’язки суспільних об’єднань

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.