Поняття про фонетику і фонологію. Фонема, її основні ознаки та властивості | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Поняття про фонетику і фонологію. Фонема, її основні ознаки та властивості

Фонетика – розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови, різноманітні звукові зміни, що виникають в мовленні при сполученні звуків між собою. У вузькому розумінні в фонетиці вивчаються артикуляційні і акустичні особливості звуків мови, закономірності їх сполучування, наголос, інтонація, поділ на склади і т. п.Поділяється на історичну та описову.

Розглядаються такі аспекти звука: фізичний (як коливання повітря: висота, частота, гучність, інтенсивність), анатомо-фізіологічний (мовний апарат, свідоме утворення, свідоме сприйняття засобами слуху інших), лінгвістичний (звук як засіб комунікації; кожна фонема складає і розрізняє слова в мовному потоці, виділяється як найменша одиниця в мовному потоці, у системі протиставлень).Звук – найкоротша частина мовленнєвого потоку. Фонологія – наука, що досліджує систему фонем.

Фонема – найменша структурна одиниця звукової будови мови, функція якої полягає у будові, розрізненні, ідентифікації значущих одиниць (морфем, слів). Фонема виявляється лише у певному звукові, який є матеріальним вираженням фонеми.

Функції фонеми: конститутивна (складальна), розпізнавальна, розрізнювальнаФонема може виявлятися у звуковому потоці у кількох виявах: основний вияв фонеми не залежно від позиції у слові: збіг фонологічного і фонематичного запису,

Позиційний залежить від наголошеної позиції для голосних, позиції початку чи кінця слова для приголосних. Голосні |е| > [еи], |и|>[ие], |о|>[оу]; життя=/жит’т’•а/=[жиет ':•а]; Приголосні - |в|-[ ў], |j|-[ ǐ] вірьовка /вір’овка/ [вір'•оўка]

комбінаторний залежить від сусідніх фонем, пов’язаний з різними звуковими змінами: асиміляцією, акомодацією (|в|- [в’]; |о|- [•о]) тощо. вокзал /вокзал/[вокгзал] асиміляція за дзвінкістю; розсипати /розсипати/ [розсипати] асиміляція за глухістю; /к/-[кг], /з/- [зс] – комбінаторні вияви. додатковий – фонема зовсім втрачає свої основні ознаки і ніби переходить в іншу фонему = повна асиміляція [вогзал] /к/ > [г]; вітчизна=/вітчизна/=[в’іч:изна]; сміється=/сміjет’с’а/= [см’іjец':•а]

 факультативний не належить орфоепічних норм і може передавати діалектне чи просторічне мовлення чи мовленнєві вади окремого мовця; |сміх| [шм’іх] /с/ > [ш]Бувають позиційно-комбінаторні вияви: наприклад, |о|-[о• у] – тобі /тобі/[то••уб’і]; Для фонеми |е|- [еі], бо такий вияв зумовлений 1) ненаголошеною позицією 2) сусідством з м’яким приголосним j: Києва - /киjева/- [киjеіва].

Збережи - » Поняття про фонетику і фонологію. Фонема, її основні ознаки та властивості . З'явився готовий твір.

Поняття про фонетику і фонологію. Фонема, її основні ознаки та властивості





Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.