Поняття граматичного значення, способи та засоби його вираження | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Поняття граматичного значення, способи та засоби його вираження

Граматичне значення не є приналежністю одного слова. Воно виконує об’єднуючу функцію. Наприклад: парти, високих, співали, вони (граматичне значення множини).Граматичне значення слова – це таке додаткове абстрагуюче значення, яке виражає різні відношення слова, що супроводжують його основний лексичний зміст. По відношенню до лексичного значення, граматичне виявляє себе як загальне до окремого. Граматичне значення відрізняється від лексичного такими особливостями:лексичне значення більш конкретне, ніж граматичне, оскільки воно характеризує лише одне слово (радість, дерево, хода).

Навіть найзагальніше лексичне значення менш абстрактне, ніж граматичне, бо граматичне хар-зує великі групи слів (предметність, відмінок, рід);лексичне значення виражається основою слова, а граматичне виражається формальними засобами (флексії, суфікси, формотворчі префікси, чергування тощо);Ступінь абстрагування і узагальнення в граматичних значеннях різний. Тому розрізняють: загальні / часткові гр. зн. До найзагальніших належать: - категоріальне значення, на підставі якого усі слова поділяються на частини мови (для іменника – значення предметності; для дієслова – дія (процесуальність); для числівника – кількісність тощо). Тому ці категоріальні значення називають ще частиномовними значеннями. Граматичне значення може бути: експліцитним (вираженим субстанціонально: руки – Род. відм.); імпліцитним (прихованим, вираженим нульовою флексією: рук ). У СУЛМ для вираження граматичних значень використовуються такі мовні засоби: флексія (рука-руки-рукою); формотворчі афікси (формотворчі суфікси, ф. префікси), наголос, чергування голосних у коренях слів, черг. приголосних, суплетивізм, редуплікація, інтонація. Таким чином, центральними поняттями граматики є: граматичне значення; граматична форма; граматина категорія. Граматичне значення і засіб вираження тісно пов’язані між собою. Зв’язок граматичного значення із засобом вираження становить граматичну форму слова.

Граматичне значення є планом змісту граматичної форми, а граматична форма – план вираження граматичного значення. Зміна граматичного значення зумовлює зміну граматичної форми. У традиційній граматиці термін “граматична форма” має 2 значення: 1) мовні засоби; 2) форма відмінюваних слів (словоформа) – один із компонентів парадигми слова; Граматичні форми поділяються на: а) морфологічні > поділяються на такі типи (способи вираження): * синтетичні (прості; одноелементні) – виражаються одним словом: читатиму; * аналітичні – носієм лексичного значення є один компонент (одне слово), а гр. зн. – другий компонент (допоміжне): буду читати; * аналітично-синтетичні – гр. зн. виражається частково основним, частково допоміжним (форми умовного способу): писав би; * флективно-аналітичні – прийменниково-іменникові форми, що не вживаються без прийменників: на землі; у школі. Граматична категорія – це загальне граматичне поняття, яке грунтується на встановлення корелятивної взаємозалежностімінімум між двома або кількома граматичними значеннями, що виражаються певною системоюспіввідносних граматичних форм. Методи навчання Г.:звязний виклад вчителя, бесідаробота з підручникомспостереження і аналіз мовних явищметод вправ Прийоми навчання Г.:повідомлення історичних довідок, які допомагають учням усвідомити мову як систему, що склалась історично(од., мн., двоїна)граматичний розбір, який допомагає засвоїти і систематизувати основні ознаки морф. і синт. понять. Прийом порівняння, виділення грамат. ознак, встановлення між ними подібності і відмінності(напр. Основа-смислове значеня, і закінчення-форма слова)Прийом заміни певної граматичної форми(заміна на синонімічну конструкцію: шовкова хустка-хустка з шовку) Прийом постановки граматичних запитань при вивченні частин мови, відмінків, членів речення, типів підрядних речень. Прийом алгоритмізації як засіб програмування розумових операцій, що приводять до правельних рішень. Тренувальні вправи:із поданого тексту виписати частини мови;провідміняти слова;переклад з російської мови;розбір за будовою;синтаксичний розбір;редагування тексту, речень;словниковий диктант; - розподільний диктант.

Збережи - » Поняття граматичного значення, способи та засоби його вираження . З'явився готовий твір.

Поняття граматичного значення, способи та засоби його вираження

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.