Поняття біосфери | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Поняття біосфери

Уперше термін “біосфера” використовував в 1875 р. австрійський геолог е. Зюссом. Під біосферою розуміється вся сукупність всіх живих організмів разом із середовищем їхнього перебування, у яку входять: вода, нижня частина атмосфери й верхня частина земної кори, населена мікроорганізмами. Головні компоненти біосфери - живі організми й середовище їхнього перебування - безупинно взаємодіють між собою й перебувають у тісній, органічній єдності, образуя цілісну динамічну систему. Біосфера як глобальна суперсистема у свою чергу складається з ряду підсистем

Живі системи дуже різноманітні. За увесь час еволюції життя на Землі існувала колосальна кількість різних видів живих організмів (усього близько 500 млн). У цей час налічується близько 1,2 млн видів тварин і 0,5 млн видів рослин. Мінеральних же видів неживої матерії (так зване “відстала речовина”) налічується лише близько 10 тис. видів

Окремі живі організми не існують изолированно. У процесі своєї життєдіяльності вони з’єднуються в різні системи (співтовариства), наприклад, у популяції. У ході еволюції утвориться інший, якісно новий рівень живих систем, так звані біоценози - сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів у локальному середовищі перебування

Еволюція життя поступово приведе до росту й поглиблення диференціації усередині біосфери. У сукупності з навколишнім середовищем перебування, обмінюючись із нею речовиною й енергією, біоценози утворять нові системи - біогеоценози або, як їх ще називають, екосистеми. Вони можуть бути різного масштабу: море, озеро, ліс, гай і т.д. Біогеоценоз являє собою природну модель біосфери в мініатюрі, що включає в себе все ланки биотического круговороту: від зелених рослин, що створюють органічну речовину, до їхніх споживачів, у підсумку перетворюючих його знову в мінеральні елементи. Інакше кажучи, біогеоценоз є елементарним осередком біосфери. Таким чином, у сукупності всі живі організми й екосистеми утворять суперсистему - біосферу

Говорячи про принципи існування біосфери, В.И. Вернадський насамперед уточнював поняття й способи функціонування живої речовини. Живий організм є невід’ємною частиною земної кори і її агентом, що змінює, а жива речовина - це сукупність організмів, що беруть участь у геохімічних процесах. Організми беруть із навколишнього середовища хімічні елементи, що будують їхні тіла, і повертають їх після смерті й у процесі життя в тугіше саме середовище. Тим самим і життя, і відстала речовина перебуває в безперервній тісній взаємодії, у круговороті хімічних елементів. При цьому жива речовина служить основним системообразующим фактором і зв’язує біосферу в єдине ціле

Маючи значно більшу активність, чим неорганічна природа, живі організми прагнуть до постійного вдосконалювання й розмноження відповідних систем, включаючи біоценози. Останні у свою чергу неминуче входять у взаємодії між собою, що, в остаточному підсумку, урівноважує живі системи різного рівня. У результаті досягається динамічна гармонія всієї суперсистеми життя - біосфери

Сучасне природознавство в ході вивчення біоценозів уводить нове поняття - “коеволюция”, що означає взаємне пристосування видів. Саме коеволюция забезпечує умови співіснування й підвищення стійкості біоценозу як системи. Коеволюция є новою перспективною ідеєю природних і соціальних наук. Адже в пристосуванні (як у природі, так і в суспільстві) вирішальну роль грає не боротьба за існування, а взаємодопомога, погодженість і “співробітництво” різних видів, у тому числі й не зв’язаних між собою генетичними узами

Розвиток біосфери відбувається шляхом поглиблення взаємодії живих організмів і середовища. У ході еволюції поступово відбувається процес планетарної інтеграції, тобто посилення й розвитку взаємозалежності й взаємодії живого й неживого. Процес інтеграції В.И. Вернадський уважав сутнісною характеристикою біосфери. Незважаючи на всю свою суперечливість, розвиток біосфери є чинником планетарного масштабу й означає прогресуюче оволодіння життям всієї планети. Існування життя на Землі докорінно змінило вигляд нашої планети і його складові - ландшафт, клімат, температуру Землі й т.д.

Поява людини як “ homo sapiens ” (людини розумного) у свою чергу якісним образом змінило не тільки біосферу, але й результати її планетарного впливу. Поступово став відбуватися перехід від простого біологічного пристосування живих організмів до розумного поводження й цілеспрямованої зміни навколишнього природного середовища розумними істотами

Геосфера сама по собі В цілому пасивно реагує на втручання людини, а жива речовина активно пристосовується до нових умов існування й присутності в природі людини. Так, багаторазово зросла стійкість і несприйнятливість багатьох комах і гризунів до отрут, застосовуваним людьми. З’являються мутаційні або змінені види й популяції, пристосовані до техногенного й забрудненого середовища перебування. Багато видів тварин міняють форми свого існування, адаптуються до життя по сусідству счеловеком.

Людина як особлива форма життя й істота, що володіє розумом, вносить принципово нові елементи у взаємини із природою. Він виступає як автономна цілісність усередині біосфери. Жива речовина, преобразуя відстале й взаємодіючи з ним, створює біосферу. Аналогічно людина, преобразуя біосферу, створює техносферу. Але якщо при формуванні біосфери всі біоценози лише підтримують системну цілісність шляхом обміну речовиною й енергією, то людина, крім цих функцій, у першу чергу робить уречевлення природи, створюючи нові штучні предмети

Однак далеко не всі утвори людини перебувають у гармонії з навколишньою дійсністю. І якщо живі організми, створені людиною, здебільшого вписуються в загальну систему природи, те цього ніяк не можна сказати про інші предмети, створених їм: будинку, спорудження… Крім того, зроблене людиною, як правило, не сприяє створенню нових запасів енергії. Нескінченне ж винищування корисних копалин і живої речовини ставить на грань катастрофи саме існування не тільки розумного життя, але й життя як такий

Людство, незважаючи на всю свою сьогоднішню міць і незалежність, є складовою частиною й продовженням єдиної природи. Людина й суспільство нерозривне з нею зв’язані й не в змозі існувати й розвиватися поза природою, і в першу чергу без безпосередньо навколишньої нього природного середовища

Зв’язок людини з навколишнім середовищем особливо яскраво виражена в сфері матеріального виробництва. Природні багатства (насамперед корисні копалини) є природною основою матеріального виробництва й життя суспільства в цілому. Тому, навіть “вийшовши із природи”, людство не в змозі існувати без продуктів праці, отриманих у результаті матеріального виробництва, “очеловечивания природи”. Природа є природною основою життєдіяльності людини й суспільства в цілому. Поза природою й використанням створених на її основі предметів людина не існує

Найбільше тісно людина пов’язаний з такими складовими природи й біосфери, як географічне й навколишнє середовище. Географічне середовище є та частина природи (рослинний і тваринний мир, вода, ґрунт, атмосфера Землі), що залучені в сферу життя людини, у першу чергу у виробничий процес. Вона впливає на самі різні сторони життя людини, і, насамперед, на розвиток матеріального виробництва. Різноманіття властивостей природи з’явилося природною основою для поділу праці (полювання, землеробство, скотарство, видобуток корисних копалин і т.д.). Від особливостей географічного середовища залежать конкретні напрямки людської діяльності, зокрема, розвиток тих або інших галузей виробництва в різних країнах і на континентах

Вплив природи у вигляді конкретного географічного середовища на історичний розвиток того або іншого народу досить по-різному, воно проявлялося, наприклад, як наявність або відсутність сприятливих природних умов для виробництва сільськогосподарських продуктів, а також в інших відносинах. Дане розходження було особливо чутливим для людини на ранніх щаблях розвитку суспільства, коли перетворення предметів природи становило лише незначний відсоток у порівнянні з їхнім використанням у готовому виді

Pages: 1 2

Збережи - » Поняття біосфери . З'явився готовий твір.

Поняття біосфери

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.