Питання доказу буття у Фоми Аквінського | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Питання доказу буття у Фоми Аквінського

Фома Аквінський систематизатор середньовічної схоластики. Одним з найбільш видатних представників зрілої схоластики був чернець домініканського ордена Фома Аквінський (1225/26 - 1274) , учень знаменитого середньовічного теолога, філософа й натуралісти Альберта Великого ( 1193-1280) . Як і його вчитель, Фома намагався обґрунтувати основні принципи християнської теології, опираючись на навчання Аристотеля. При цьому останнє було перетворено їм таким чином, щоб воно не вступало в протиріччя з догматами утвору миру з нічого, і із вченням про богочеловечестве Ісуса Христа. Як і в Августина й Боеция, у Фоми вищий початок є саме буття. Під буттям Фома розуміє християнського бога, що сотворили мир, як про тім повествуется в Старому завіті. Розрізняючи буття й сутність (існування й суєтність) , Фома проте не протиставляє їх, а слідом за Аристотелем підкреслює їхній загальний корінь. Сутності, або субстанції, володіють, відповідно до Фоми, самостійним буттям, на відміну від акцидетнций (властивостей, якостей), які існують тільки завдяки субстанциям. Звідси виводиться розрізнення так званих субстанціальних і акцидентальних форм. Субстанціальна форма повідомляє всякої речі просте буття, а тому тільки вона з’явиться ми говоримо, що щось виникло, а при її зникненні - що щось зруйнувалося. Акцидентальная ж форма - джерело певних якостей, а не буття речей. Розрізняючи слідом за Аристотелем актуальний і потенційний стани, Фома розглядає буття як перше з актуальних станів. У всякій речі, уважає Фома, стільки буття, скільки в ній актуальності. Відповідно він виділяє чотири рівні битийности речей залежно від ступеня їхньої актуальності, що виражається в тім, яким образом форма, тобто актуальний початок, реалізується ввещах.

На нижчому щаблі буття форма, відповідно до Фоми, становить лише зовнішню визначеність речі (causa formalis) ; сюди ставляться неорганічні стихії й мінерали. На наступному щаблі форма з’являється як кінцева причина (causa finalis) речі, який тому внутрішньо властива доцільність, названа Аристотелем “рослинною душею”, що як би формує тіло зсередини, - такі рослини. Третій рівень - тварини, тут форма є діюча причина (causa efficiens) , тому суще має в собі не тільки ціль, але й початок діяльності, руху. На всіх трьох щаблях форма по-різному привходит у матерію, організувати й одушевляючи неї. Нарешті, на четвертому щаблі форма з’являється вже не як організуючий принцип матерії, а сама по собі, незалежно від матерії (forma per se, forma separata) . Це дух, або розум, розумна душа, вище зі створених сущих. Не будучи пов’язана з матерією, людська розумна душа не гине зі смертю тіла. Тому розумна душа носить у Фоми ім’я “самосущого”. На відміну від її, почуттєві душі тварин не є самосущими, а тому вони й не мають специфічних для розумної душі дій, здійснюваних тільки самою душею, окремо від тіла - мислення й воления; всі дії тварин, як і багато дій людини (крім мислення й акту волі) , здійснюються за допомогою тіла. Тому душі тварин гинуть разом з тілом, тоді як людська душа - безсмертна, вона є найблагородніше в створеній природі. Випливаючи Аристотелю, Фома розглядає розум як вищу серед людських здатностей, бачачи й у самій волі, насамперед її розумне визначення, якимось він уважає здатність розрізняти добро й зло. Як і Аристотель, Фома бачить у волі практичний розум, тобто розум, спрямований на дію, а не на пізнання, що керує нашими вчинками, нашим життєвим поводженням, а не теоретичною установкою, не спогляданням

У світі Фоми справді сущими виявляються, в остаточному підсумку, індивідууми. Цей своєрідний персоналізм становить специфіку як томистской онтології, так і середньовічного природознавства, предмет якого - дія індивідуальних “схованих сутностей” - “діячів”, душ, парфумів, сил. Починаючи з бога, що є чистий акт буття, і, кінчаючи найменшої зі створених сутностей, кожне суще має відносну самостійність, що зменшується в міру руху долілиць, тобто в міру убування актуальності буття істот, що розташовуються на ієрархічній градації

Навчання Фоми користувалося більшим впливом у середні століття, римська церква офіційно визнала його. Це навчання відроджується й в XX столітті за назвою неотомізму - одного з найбільш значних плинів католицької філософії на Заході

Номіналістична критика томізму: пріоритет волі над розумом Як качці відзначалося, середньовічна філософія увібрала в себе дві різні традиції: християнське одкровення й антична філософія. У навчанні Фоми взяла гору остання. Навпроти, критики томізму апелюють до біблійної традиції, у рамках якої воля (насамперед божественна воля - всемогутність бог) коштує вище розуму й визначає його. Розквіт номіналізму доводиться на XIII і особливо XIV століття; його головні представники - Вільям Оккам (1285- 1349) , Иоганн Буридан (кінець XIII-XIV століття) , Микола з Отрекура (XIV століття) і др.

У номіналізмі переглядається характерна для аристотелевской традиції (Альберт Великий, Фома Аквінський) трактування буття, що припускає тісний зв’язок буття з категорією сутності. Хоча Фома й проводив розходження між буттям і сутністю (тому що тільки в богу буття й суєтність збігаються) , однак уважав, що сутність коштує до буття ближче всіх інших категорій. А оскільки сутність осягається не почуттями, а тільки розумом, то звідси випливає, з одного боку, пріоритет розуму, а з іншого боку - ієрархічна структура тварного миру. У номіналізмі визначальне значення одержує ідеї божественної всемогутності, а утвір розглядається як акт божественної волі. Тут номіналісти опираються на навчання Дунса Худоби (ок. 1266-1308) , що обґрунтовував залежність розуму від волі й уважав божественну волю причиною всякого буття. Однак номіналісти пішли далі Дунса Худоби: якщо той уважав, що у волі бога був вибір сутностей, які він хотів створити, то Вільям Оккам скасував саме поняття сутності, позбавивши його тої підстави, що воно мало в ранній і середній схоластиці, а саме тези про існування ідей (загальних понять) у божественному розумі. Ідеї, згідно Оккаму, не існують у божественному розумі як прообрази речей: спочатку бог творить речі своєю волею, а ідеї виникають у його розумі вже після речей, як подання речей

Номіналісти не розривають і з Аристотелем, але дають його філософії іншу, чим Фома, інтерпретацію, опираючись на навчання Аристотеля про первинну сутність як одиничному індивідуумі. Згідно Оккаму, реально існує лише одиничне; будь-яка вешь поза душею одинична, і тільки в душі, що пізнає, виникають загальні поняття. Із цього погляду сутність (субстаиция) втрачає своє значення чогось самостійно сущого, котрому належать акциденції, що не мають буття крім субстанций: бог, відповідно до номіналістів, може створити будь-яку акциденцію, не бідуючи для цього в субстанції. Зрозуміло, що при цьому розрізнення субстанціальних і акцидентальних форм втрачає своє значення, і головне поняття томізму - поняття субстанціальної форми - більше не зізнається необхідним. У результаті умопостигаемое буття речі (сутність) і її простої емпірично дане буття (явище) виявляються тотожними. Номіналізм не визнає різних буттєвих рівнів речей, їхньої онтологічної ієрархії. Звідси рівний інтерес до всіх деталей і подробиць емпіричного миру. Орієнтація на досвід характерна риса номіналізму, що згодом переймають спадкоємці середньовічного номіналізму англійські філософи емпіричного напрямку - Фр. Бекон, Дж. Локк, Д. Юм.

Номіналізм формує нове подання про пізнання й природу розуму, що пізнає. Оскільки пізнання спрямоване не на сутність речі, а на річ у її одиничності, то воно є інтуїтивне пізнання (споглядання окремих властивостей речі) , його предметом виявляються акциденції, і знання трактується як установлення зв’язку між явищами. Це веде до перегляду аристотелевской і томистской логіки й онтології, для яких субстанція є умову можливості відносин (не випадково в томізмі гиоссология - вчення про пізнання не існує незалежно від онтології - вчення про буття) . Теоретична здатність у номіналізмі втрачає свій онтологічний характер, розуми більше не розглядаються як вищі в ієрархії створених сущих. Розум, з погляду Миколи з Отрекура, є не буття, а подання про буття, спрямованість на буття. Так у номіналізмі формується подання про суб’єкта, що протистоїть об’єкту як особливого роду реальності, і про пізнання як суб’єкт-об’єктному відношенні. Такий підхід сприяє виділенню гносеології в самостійну область дослідження. Але одночасно виникає суб’єктивістське тлумачення розуму, людського духу, народжується переконання, що явища психічного ряду достовірніше фізичних, оскільки дані нам безпосередньо, тоді як фізичні - опосередковано. У теології при цьому підкреслюється пріоритет віри над знанням, волі - над розумом, практично-морального початку - перед теоретичним

Pages: 1 2

Збережи - » Питання доказу буття у Фоми Аквінського . З'явився готовий твір.

Питання доказу буття у Фоми Аквінського

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.