Охорона виробничих стічних вод і утилізація опадів | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Охорона виробничих стічних вод і утилізація опадів

Вода - найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Величезне значення вода має в промисловому й сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Для багатьох живих істот вона служить середовищем перебування

Ріст міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших факторів усе більше ускладнює проблеми забезпечення водою

Потреби у воді величезні й щорічно зростають. Щорічна витрата води на земній кулі по всіх видах водопостачання становить 3300-3500 км3. При цьому 70% усього водоспоживання використовується в сільському господарстві

Багато води споживають хімічна й целюлозно-паперова промисловість, чорна й кольорова металургія. Розвиток енергетики також приводить до різкого збільшення потреби у воді. Значне кіл-у води витрачається для потреб галузі тваринництва, а також на побутові потреби населення. Більша частина води після її використання для господарсько-побутових потреб вертається в ріки у вигляді стічних вод

Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Усе більше зростаючі потреби промисловості й сільського господарства у воді змушують всі країни, учених миру шукати різноманітні засоби для рішення цієї проблеми

На сучасному етапі визначаються такі напрямки раціонального використання водних ресурсів: більше повне використання й розширене відтворення ресурсів прісних вод; розробка нових технологічних процесів, що дозволяють запобігти забрудненню водойм і звести до мінімуму споживання свіжої води

2. Джерела забруднення внутрішніх водойм

Під забрудненням водних ресурсів розуміють будь-які зміни фізичних, хімічних і біологічних властивостей води у водоймах у зв’язку зі скиданням у них рідких, твердих і газоподібних речовин, які заподіюють або можуть створити незручності, роблячи воду даних водойм небезпечної для використання, наносячи збиток народному господарству, здоров’ю й безпеці населення

Забруднення поверхневих і підземних вод можна розподілити на такі типи:

механічне - підвищення змісту механічних домішок, властиве в основному поверхневим видам забруднень;

хімічне - наявність у воді органічних і неорганічних речовин токсичної й нетоксичної дії;

бактеріальна й біологічне - наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей;

радіоактивне - присутність радіоактивних речовин у поверхневих або підземних водах;

теплове - випуск у водойми підігрітих вод теплових і атомних еС.

Основними джерелами забруднення й засмічення водойм є недостатньо очищені стічні води промислових і комунальних підприємств, великих тваринницьких комплексів, відходи виробництва при розробці рудних копалин; води шахт, рудників, обробці й сплаві лісоматеріалів; скидання водного й залізничного транспорту; відходи первинної обробки льна, пестициди й т.д. Забруднюючі речовини, потрапляючи в природні водойми, приводять до якісних змін води, які в основному проявляються в зміні фізичних властивостей води, зокрема, появу неприємних заходів, привкусов і т.д.); у зміні хімічного складу води, зокрема, появу в ній шкідливих речовин, у наявності плаваючих речовин на поверхні води й відкладанні їх на дні водойм

Виробничі стічні води забруднені в основному відходами й викидами виробництва. Кількісний і якісний склад їх різноманітний і залежить від галузі промисловості, її технологічних процесів; їх ділять на дві основні групи: утримуючі неорганічні домішки, у т.ч. і токсичні, і утримуючі отрути

До першої групи ставляться стічні води содових, сульфатних, азотно-тукових заводів, збагачувальних фабрик свинцевих, цинкових, нікелевих руд і т.д., у яких утримуються кислоти, луги, іони важких металів і ін. Стічні води цієї групи в основному змінюють фізичні властивості води

Стічні води другої групи скидають нафтопереробні, нафтохімічні заводи, підприємства органічного синтезу, коксохімічні й ін. У стоках утримуються різні нафтопродукти, аміак, альдегіди, смоли, феноли й інші шкідливі речовини. Шкідлива дія стічних вод цієї групи полягає головним чином в окисних процесах, внаслідок яких зменшується зміст у воді кисню, збільшується біохімічна потреба в ньому, погіршуються органолептичні показники води

Нафта й нафтопродукти на сучасному етапі є основними забруднювачами внутрішніх водойм, вод і морів, Світового океану. Потрапляючи у водойми, вони створюють різні форми забруднення: плаваючу на воді нафтову плівку, розчинені або емульгированние у воді. Нафтопродукти, що осіли на дно важкі фракції й т.д. При цьому змінюється захід, смак, фарбування, поверхневий натяг, в’язкість води, зменшується кіл-у кисню, з’являються шкідливі органічні речовини, вода здобуває токсичні властивості і являє загрозу не тільки для людини. 12 г нафти роблять непридатної для вживання тонну води

Досить шкідливим забруднювачем промислових вод є фенол. Він утримується в стічних водах багатьох нафтохімічних підприємств. При цьому різко знижуються біологічні процеси водойм, процес їхнього самоочищення, вода здобуває специфічний захід карболки

На життя населення водойм згубно впливають стічні води целюлозно-паперової промисловості. Окислювання деревної маси супроводжується поглинанням значної кількості кисню, що приводить до загибелі ікри, мальків і дорослих риб. Волокна й інші нерозчинні речовини засмічують воду й погіршують її фізико-хімічні властивості. На рибах і на їхньому кормі - безхребетних - несприятливо відбиваються молевие сплави. Із гниючої деревини й кори виділяються у воду різні дубильні речовини. Смола й інші екстрактивні продукти розкладаються й поглинають багато кисню, викликаючи загибель риби, особливо молоді й ікри. Крім того, молевие сплави сильно засмічують ріки, а затонула колода нерідко повністю забиває їхнє дно, позбавляючи риб нерестовищ і кормових місць

Атомні електростанції радіоактивними відходами забруднюють ріки. Радіоактивні речовини концентруються дрібними планктонними мікроорганізмами й рибою, потім по ланцюзі харчування передаються іншою твариною. Установлено, що радіоактивність планктонних мешканців у тисячі разів вище, ніж води, у якій вони живуть

Стічні води, що мають підвищену радіоактивність (100 кюрі на 1л і більше), підлягають похованню в підземні безстічні басейни й спеціальні резервуари

Ріст населення, розширення старих і виникнення нових міст значно збільшили надходження побутових стоків у внутрішні водойми. Ці стоки стали джерелом забруднення рік і озер хвороботворними бактеріями й гельмінтами. У ще більшому ступені забруднюють водойми миючі синтетичні засоби, широко використовувані в побуті. Вони знаходять широке застосування також у промисловості й сільському господарстві. хімічні речовини, Що Втримуються в них, надходячи зі стічними водами в ріки й озера, значно впливають на біологічний і фізичний режим водойм. У результаті знижується здатність вод до насичення киснем, паралізується діяльність бактерій, минерализующих органічні речовини

Викликає серйозне занепокоєння забруднення водойм пестицидами й мінеральними добривами, які попадають із полів разом зі струменями дощової й поталої води. У результаті досліджень, наприклад, доведено, що інсектициди, що втримуються у воді у вигляді суспензій розчиняються в нафтопродуктах, якими забруднені ріки й озера. Ця взаємодія приводить до значного ослаблення окисних функцій водяних рослин. Потрапляючи у водойми, пестициди накопичуються в планктоні, бентосі, рибі, а по ланцюжку харчування попадають в організм людини, діючи негативно як на окремі органи, так і на організм вцелом.

У зв’язку з інтенсифікацією тваринництва усе більше дають про себе знати стоки підприємств даної галузі сільського господарства

Pages: 1 2

Збережи - » Охорона виробничих стічних вод і утилізація опадів . З'явився готовий твір.

Охорона виробничих стічних вод і утилізація опадів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.