Основа біологічного круговороту | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Основа біологічного круговороту

Сукупність всіх живих організмів становить живу речовину або біомасу планети. Жива речовина - це, по визначенню Вернадського, головна речовина біосфери. У межах границь біосфери жива речовина розподілена дуже нерівномірно. У високих шарах атмосфери, у глибині гідросфери й літосфери живі організми зустрічаються рідко. Життя, головним чином, зосереджена на границі цих середовищ. Біомаса організмів, що живуть на суші, на 99,2 % представлена рослинами й тільки 0,8% становлять гриби, тварини й мікроорганізми. У Світовому океані це співвідношення становить: рослини - 6,3%, тварини й мікроорганізми 93,7%. Маса живої речовини становить близько 0,01 - 0,02% від кісткової речовини біосфери. Однак живі істоти відіграють провідну роль у геохімічних процесах на землі. Діяльність живих організмів є основний, що забезпечує круговорот веще ств в ін іроді. Щорічна продукція живої речовини в біосфері становить близько 232 млрд. тонн сухої органічної речовини. Воно постійно перетвориться й розкладається, поставляючи речовини й енергію, необхідні для обміну веще ств вс ех живих організмів. У біосфері жива речовина виконує ряд найважливіших функцій:

1. газову - виділення й поглинання ПРО 2 і З 2

2. окислювально-відновну - перетворення речовин і енергії

3. концентраційну - здатність живих організмів накопичувати у своїх тілах хімічні елементи у вигляді органічних і неорганічних з’єднань

Круговорот хімічних елементів у біосфері являє собою процеси перетворення й переміщення речовини в природі. По своїй природі це повторювані взаємозалежні фізико-хімічні й біологічні процеси. Круговорот речовин, як і всі процеси, що відбуваються в природі, вимагає постійного припливу енергії

Основу біологічного круговороту, що забезпечує існування життя, становить сонячна енергія й уловлювальний її хлорофіл зелених рослин. У круговороті речовин і енергії бере участь кожний живий організм, поглинаючи із зовнішнього середовища одні речовини й виділяючи інші. Біогеоценози, що складаються з великої кількості видів і кісткових компонентів середовища, здійснюють цикли, по яких пересуваються атоми різних хімічних елементів. Атоми постійно роблять міграцію через багато живих організмів і кісткове середовище. Без міграції атомів життя на Землі не могла б існувати: рослини без тварин і бактерій незабаром вичерпали б запаси вуглекислого газу й мінеральних речовин, а тварини баз рослин втратилися б джерела енергії й кисню

Збережи - » Основа біологічного круговороту . З'явився готовий твір.

Основа біологічного круговороту

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.