МАРIЯ МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК) Посмертна згадка | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

МАРIЯ МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК) Посмертна згадка

Зламалася велика сила. Закотилася ясна зоря нашого письменства. Умерла Марiя Маркович, по другому мужу Лобач. Дехто здивувався на сю вiсть. Як-то, "Марко Вовчок" ще й досi була жива? Здавна ми привикли вважати її якоюсь кометою, що з великим блиском явилася на нашiм духовнiм обрiї, щоб швидко вiдвернутися вiд нас i тiльки десь-колись, мов iз-за хмари, iз-за туману кинути на нас промiнчик свого свiтла. А тепер приходить вiсть, що вона, жива людина, вiд многих лiт жiнка українського помiщика Жученка, жила й досi, i тiльки в останнiй хвилi д. 10 серпня (28)1 липня (с. с.) невблаганна смерть скосила сю велику силу.

Чи треба пригадувати деталi її життєпису?

Вони не скрiзь такi яснi й повнi, щоб ми могли гаразд розумiти її життя й лiтературну появу. З дому Вiлiнська, вона походила з української чи, може, в польсько-української сiмї, про яку не знаємо нiчого ближче. Правдоподiбно, й знання української мови вона винесла з рiдного дому*. Вчилася в пансiонi в Москвi2, жила потiм у якихось своякiв у Орлi, де з нею познайомився засланий сюди член укр. братства Кирила й Мефодiя, Панас Маркович, за якого вона й вийшла замуж. В р. 1857 вона посилає П. Кулiшу два свої твори для надрукування їх у його "Записках о Южной Руси"; прочитавши їх, Кулiш наповнився захвату i просив її не покидати й надалi пера й української мови. В р. 1858 вийшов накладом Кулiша перший том її "Українських народних оповiдань"3, яким зараз же припала незвичайна почесть, що один iз першорядних майстрiв росiйської лiтератури, Iв. Туренєв, переклав їх на росiйську мову i видав зi своєю передмовою4. Славний росiйський критик Добролюбов присвятив сим оповiданням простору статтю5, i iмя "Марко Вовчок" - бо такий був псевдонiм нашої авторки, сталося голосним на всю Росiю.

Шевченко ще на вигнаннi в киргизьких степах познайомився з її творами i також був у захватi вiд її творiв, а особливо вiд її поетичної мови. "Вона одна знає українську мову,- писав вiн у однiм листi, - знає так, як нiхто з нас не знає". Подiбно висловлявся й Кулiш, що "Марко Вовчок випив весь сок i запах iз цвiтiв української мови". Та Шевченко вiдчув надто високу суспiльну вартiсть її оповiдань i у вiршi "Марку Вовчку" з 1859 р. писав до неї:

Господь послав

Тебе нам, кроткого пророка

I обличителя жестоких

Людей неситих.

Вiн жде вiд неї оживлення й своєї музи i готов свою вiльну думу назвати також її думою. Соцiально-полiтичний бiк її оповiдань, її глибока i чиста, мов сльоза, любов до всiх покривджених i гноблених, особливо до жiнок, заiмпонували i Туренєву.

В р. 1859, коли Шевченко прибув до Петербурга, Марiя Марковичка була вже одною iз звiзд петербурзьких салонiв, покинувши чоловiка, до якого не верталася бiльше. Побувши якийсь час у Петербурзi, виїхала за границю6, жила декiлька лiт у Парижi, звiдки написала два листи по-українськи до одного з галицьких часописiв7 та прегарне iсторичне оповiдання "Маруся", видане зразу по-французьки, а потiм по-росiйськи*, а в половинi 60-х рокiв осiла на довший час у Петербурзi8. Тут вiддалася живiй лiтературнiй дiяльностi на росiйськiй мовi.

Вона друкувала в "Отечественных записках" свiй роман "Живая душа" в р. 1868, "Записки причетника", 1869, "Теплое гнездо", 1873, "В глуши", 1875, а крiм того написала цiлий ряд коротеньких оповiдань iз крiпацького побуту, зовсiм схожих i духом, i тенденцiєю, i стилем з тими, що помiщенi в українських "Нар. оповiданнях", тут вона, мiж iншим, малює дуже iнтересний тип дiвчини Катерини, українки, завезеної в Московщину, де звiльна ламається улюблений нею образ України з її звичаями й мовою, i се ламання доводить її до тяжкої хвороби, пiсля якої вона робиться знахаркою. Її романи загалом слабi i вкучнi, з виємком першої частi "Записок причетника", де живо хоч i без бiльшого артизму змальовано побут духовенства в такiй околицi, де великоруський елемент мiшається з українським, де спiвають укр. пiсень, уживають укр. приказок, де попiвна називається Настя, а симпатичний дяк Софронiй - гарний тип українця. Потiм вона кинулася перекладати з французької на росiйську мову i переклала, мiж iншим, бiльшiсть фантастичних романiв Жюля Верна, казки Андерсена i т. i.

У досить уже пiзнiм вiцi вона вдруге вийшла замуж за помiщика Лобача. Останнiй її твiр, виданий по-українськи, появився в "Киевской старине" 1902 р.9 п. з. "Чортова пригода". Сей твiр, писаний гарною мовою, хоч i не такою поетично блискучою, як давнiшi оповiдання, грає одначе щироукраїнським дотепом i гумором i творить зовсiм доладне закiнчення її українського писання.

Найкраще в її писаннях, то без сумнiву її мова. При всiй своїй простотi й популярностi вона дуже багата лексиконом i незрiвнянно мелодiйна. Росiйський критик Венгеров пише10 навiть, що се "мова" нереальна, взята не з уст справжнього народу, а бiльше спiвуча, черпана з укр. народних пiсень". Осуд парадоксальний, тим бiльше, що й змiст її укр. оповiдань той сам критик уважає так само нереальним. Певно, єсть деяка конвенцiональнiсть у її способi малювання панiв i пань крiпосникiв, але малюнки жiнок i дiвчат крiпачок, як українськi, так i московськi, се стараннi i глибоко правдивi психологiчнi й соцiальнi студiї. З простою красою й нiжнiстю її мови й стилю вяжеться нерозривно її нiжна любов до всiх нещасних i страждущих, а особливо до найбiднiших мiж бiдними, до жiнок. Вона вмiє не лише сама вiдчути їх горе, але також вiднайти його основу i дати їй простий i ясний вислiв, що сильно хапає за серце читача.

Та в тiм чисто лiтературнiм впливi, що сягає широко поза межi України й Росiї i вiдбився, прим., у ентузiастичнiй передмовi до англiйського перекладу її "Марусi", лежить менша половина її вартостi як письменницi. Друга, бiльша половина, що ставить iмя Марка Вовчка в рядi борцiв за волю й людськi права поневолених народних мас, се те iсторичне значення, яке мали її оповiдання, особливо ж її українськi оповiдання в Росiї. Росiйська критика згiдно ставить тi оповiдання обiк найкращих творiв таких росiйських пропагаторiв еманципацiйної полiтики, як Туренєв ("Записки охотника"), Григорович ("Антон Горемыка", "Деревня") та їх наступники в 50-х роках. I можна сказати, що в рядi тих творiв оповiдання Марка Вовчка найяснiше i найпростiше зазначують еманципацiйну тенденцiю - не абстрактними мудруваннями, не зворушливими покликами, а простим, скромним та сердечним змалюванням щоденних фактiв життя, вiд якого тiльки по довшiм вчитуванню морозиться кров у жилах.

Ще одна рiзниця заходить мiж її українськими i росiйськими творами. Хто читав українського Марка Вовчка, той хоч би який запеклий теоретик, напевно стоятиме пiд впливом чару й розкiшностi його чудової мови. В московських творах Марка Вовчка, на дивне диво, зовсiм навпаки: мова ординарна, безбарвна, неорганiчна мiшанина людової великоруської з мовою канцелярiї та школи, густо пiдсипана українiзмами, українськими поговiрками та пiснями. Так i чуєш, читаючи тi оповiдання, що вони неначе переклади з якоїсь iншої мови, рiдної i натуральної мови авторки. Тут у неї i горренднi партиципiальнi конструкцiї, яких нiколи не побачите в її українських писаннях, i безбарвнi та шаблоновi розмови панiв, а навiть розмови властивих її героїнь, крiпачок, не мають того блиску i колоритностi, що в українських оповiданнях. Московський стиль її стоїть значно ближче до стилю розмазаної письменницi Кохановської11, нiж, прим., до стилю Туренєва. Значить, її росiйськi оповiдання дають доказ, що по-московськи вона вмiла гiрше, нiж по-українськи. Се пiдтверджують i тi немногi свiдки, якi досi сказали своє слово про неї. Появившися 1902 р. в редакцiї "Киевской старины", вона просто здивувала спiвробiтникiв сього журналу красою й чистотою своєї української мови.

Збережи - » МАРIЯ МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК) Посмертна згадка . З'явився готовий твір.

МАРIЯ МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК) Посмертна згадка

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.