Лазерні випромінювачі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Лазерні випромінювачі

Лазерні випромінювачі класу 2. Це малопотужні лазерні прилади, що випромінюють тільки у видимому (0.4<X<0.7 мкм) діапазоні. Їхня безперервна потужність обмежена 1 мВт, тому що передбачається, що людина має природну реакцію захисту своїх очей від впливу безперервного випромінювання (рефлекс миготіння). У випадку короткочасних опромінень (?t<0.25 хв) енергетика лазерних випромінювачів класу 2 не повинна перевищувати відповідні ДПИ для приладів класу 1.

Таким чином, лазерні випромінювачі класу 2 не можуть завдати шкоди людині крім його бажання

2.3. Лазерні випромінювачі класу 3

Випромінювачі цього класу займають перехідне положення між безпечними приладами класів 1, 2 і лазерами класу 4 (які безумовно вимагають вживання заходів по захисту персоналу). Відповідно до цим МеК рекомендує підрозділяти лазерні випромінювачі класу 3 на два підкласи - 3А и 3Б.

2.3.1. Лазерні випромінювачі підкласу 3А

До них відносять умовно безпечні випромінювачі. Вони не здатні ушкодити зір людини, але за умови невикористання яких-небудь додаткових оптичних приладів для спостереження прямого лазерного випромінювання. Відповідно до цієї умови потужність видимого випромінювання безперервних лазерів підкласу 3А не повинна перевищувати 5 мВт (тобто п’ятикратного значення ДПИ для класу 2), а опромінення — 25 Вт/м2. Припустима енергетика для інших довжин хвиль і длительностей опромінення не повинна більш ніж в 5 разів перевищувати ДПИ для класу 1.

2.3.2. Лазерні випромінювачі підкласу 3Б

До них відносять випромінювачі середньої потужності, безпосереднє спостереження яких навіть неозброєним (без фокусирующей оптичної системи) оком небезпечно для зору. Однак при дотриманні певних умов - видаленні ока більш ніж на 13 див від розсіювача й часу впливу не більше 10 з - припустимо спостереження диффузно неуважного випромінювання. Тому безперервна потужність таких лазерів не може перевищувати 0.5 Вт, а енергетична експозиція - 100 кДж/м2.

2.4. Лазерні випромінювачі класу 4

Це потужні лазерні установки, здатні ушкодити зір і шкірні покриви людини не тільки прямим, але й диффузно неуважним випромінюванням. Значення ДПИ в цьому випадку перевищують значення, прийняті для підкласу 3Б. Робота з лазерними випромінювачами класу 4 вимагає обов’язкового дотримання відповідних захисних мер

2.5. Особливості використання ДПИ при класифікації лазерних випромінювачів

Лазерні випромінювачі, що генерують на двох або більше довжинах хвиль неаддитивно, класифікують по найбільшому класі небезпеки для кожної з них. У випадку влучення генерируемих хвиль в один поддиапазон (аддитивние впливу) надходять аналогічно визначенню МДУ, тобто сума відносних випромінювань, нормованих по ДПИ для даної довжини хвилі, не повинна перевищувати одиниці:

(И?)отн = Иотн(X1) + Иотн(X1) + … = Иотн(X1) / ДПИ(X1) + Иотн(X1) / ДПИ(X2) + … < 1.

Якщо, наприклад, через який-небудь отвір корпуса захисного кожуха, або при введенні оптичного зонда, або у випадку відмови блокувань лазерне випромінювання може потрапити на людину - його ока або тільки на шкірні покриви, то класифікацію здійснюють із обліком і цим додатковим опроміненням

Класифікація лазерних приладів, що випромінюють повторювані імпульси, здійснюють у такий спосіб. Послідовно визначають клас небезпеки для:

1. найбільш потужного імпульсу в серії;

2. середньої потужності імпульсів у серії, що діють нібито як один імпульс із тривалістю, рівної тривалості серії;

3. найбільш потужного імпульсу послідовності з n імпульсів (за час проведення класифікації) при миттєвій частоті повторення імпульсів (обумовленої по самому короткому інтервалі) f>1 Гц. Однак при тривалості окремих імпульсів ?t<10 мкс значення внеску кожного окремого імпульсу зменшують на значення коефіцієнта З5; при ?t>10 мкс одиночним уважають імпульс тривалістю T=?t?n і значення його внеску зменшують в n раз;

4. найбільш потужного еквівалентного імпульсу, що представляє собою послідовність (групу) з n<10 імпульсів, що повторюються із квазирегулярними інтервалами. При цьому енергетична експозиція еквівалентного імпульсу дорівнює повної енергетичної експозиції групи імпульсів, а тривалість еквівалентного імпульсу дорівнює або найменшої тривалості імпульсу в групі (при ?tгр<10 мкс), або сумі длительностей окремих імпульсів у групі (при ?tгр>10 мкс).

У результаті лазерному приладу привласнюють найбільш високий клас небезпеки з обчислених у пунктах 1 - 4. Якщо при визначенні ДПИ для еквівалентного імпульсу вимоги будуть більше твердими, те, дотримуючись пунктів 1 - 3, можна небагато зменшити одержувані значення. Причому якщо n>10, то потрібно додержуватися пункту 3.

Крім того, 825-й публікацією МеК передбачений цілий ряд додаткових організаційно-технічних заходів, обов’язкових для виготовлювача, по забезпеченню безпеки лазерних виробів

3. Техніко-гігієнічна оцінка лазерних виробів у Росії

У нашій країні на базі проведених комплексних досліджень і сучасних подань про вплив лазерного випромінювання на організм людини розроблений і затверджений ряд нормативних документів, що забезпечують безпечну експлуатацію лазерних виробів. Ці документи встановлюють єдину систему забезпечення лазерної безпеки. У таку систему входять: технічні засоби зниження небезпечних і шкідливих виробничих факторів, організаційні заходи, контроль умов праці на лазерні установках

У сучасній вітчизняній науково-технічній і нормативній літературі дано кілька варіантів класифікації лазерних виробів. З позиції забезпечення лазерної безпеки їх класифікують по основних фізико-технічних параметрах і ступеню небезпеки генерируемого випромінювання

Залежно від конструкції лазера й конкретних умов його експлуатації обслуговуючий його персонал може бути підданий впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, перелік яких наведений у ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1. 040-83.

Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочому місці не повинні перевищувати значень, установлених по електробезпечності, вибухонебезпечності, шуму, рівням іонізуючого випромінювання, концентрації токсичних речовин і др.

3.1. Класи небезпеки лазерного випромінювання по Снип 5804-91

Ступінь впливу лазерного випромінювання на оператора залежить від фізико-технічних характеристик лазера - щільності потужності (енергії випромінювання), довжини хвилі, часу опромінення, тривалості й періодичності імпульсів, площі опромінюється поверхности.Ъ

Біологічний ефект лазерного опромінення залежить як від виду впливу випромінювання на тканині організму (теплове, фотохімічне), так і від біологічних і фізико-хімічних особливостей самих тканин і органів

Найбільше небезпечно лазерне випромінювання з довжиною хвилі:

380X1400 нм - для сітківки ока,

180X380 нм і понад 1400 нм - для передніх середовищ ока,

180X105 нм (тобто у всьому розглянутому діапазоні) - для шкіри

Нашими гигиенистами висунуто вимоги, відповідно до яких в основу проектування, розробки й експлуатації лазерної техніки повинен бути покладений принцип виключення впливу на людину (крім лікувальних цілей) лазерного випромінювання, як прямого, так і дзеркально іл диффузно відбитого

Pages: 1 2

Збережи - » Лазерні випромінювачі . З'явився готовий твір.

Лазерні випромінювачі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.