Криміналістика як навчальна дисципліна | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Криміналістика як навчальна дисципліна

У підготовці юристів слідчої й експертної спеціалізації криміналістика - одна з найважливіших дисциплін, визнана своїми рекомендаціями сприяти оптимальному застосуванню норм карного й карно-процесуального закону, комплексу юридичних і інших наук при виявленні, розкритті, попередженні злочинів. Вивчення криміналістики ускладнюється рядом причин. Криміналістика пройшла важкий шлях дослідження. При дослідженні предмета науки звичайно не розглядалися закономірності злочинів. Предмет криміналістики найчастіше був зміщений убік теорії доказів. По суті вірне трактування цієї дисципліни як прикладний привела до переваги досліджень в області техніки, тактики, методики розслідування злочинів. Теоретичні вишукування велися переважно в рамках криміналістичних тактики й методики, і тільки із середини 70-х років стали формулюватися загальнотеоретичні концепції поводження злочинця, слідчий ситуації, алгоритмізації розслідування й др.

Сучасний етап розвитку криміналістичної дисципліни характеризується бурхливим ростом наукових досліджень. Разом з тим залишається актуальної проблема формування загальної теорії науки, єдина концепція якої поки не виробилася. Основне питання: що вивчає криміналістика, ще не одержав однозначної відповіді

Криміналістична дисципліна - область специфічних наукових знань про злочинну діяльність і її антипода - діяльності по виявленню, розкриттю, розслідуванню злочинів, по встановленню істини в процесі судочинства. Виявляючи закономірності цих видів діяльності, на базі їхнього пізнання, криміналістична дисципліна вивчає засоби й методи боротьби зі злочинністю, вирішуються питання, що вимагають спеціальних пізнань по цивільним, арбітражним і іншим справам, що перебувають у виробництві правоохоронних органів. Цими засобами й методами криміналістика озброює оперативних працівників органів дізнання, експертів, слідчих і суддів. У цьому полягає її соціальна функція, її прикладний, практичний характер

Криміналістика як навчальна дисципліна може бити представлена у вигляді специфічної системи знань про практичний следоведении в карному судочинстві, які пропонуються для освоєння особам, що вивчають дану дисципліну, з метою їх (знань) застосування у своїй майбутній практичній діяльності

Основне завдання педагогів, що навчають студентів (слухачів, курсантів) даній дисципліні, - навчити останніх криминалистически мислити й діяти з урахуванням придбаних знань, навичок і вмінь при реалізації положень відповідних законів і підзаконних актів у рамках тої юридичної спеціальності в правоохоронних органах, з якої їх зв’яже доля після закінчення вузу

Успішно вирішувати відповідальні завдання на практиці випускники юридичних закладів зможуть лише тоді, коли глибокі знання з області права, правознавства органічно з’єднані в них в одне нерозривне ціле зі знаннями стратегії, тактики, технології практичного следоведения, тобто із криміналістичними знаннями

Курс криміналістики як навчальної дисципліни по ряду ознак істотно відрізняється від криміналістики як науки. Криміналістична наука ставиться до числа таких масштабних, багатопланових і багатопрофільних областей наукового знання, для скільки-небудь серйозного освоєння яких явно недостатньо не тільки вбогого ліміту навчального часу, але й самого довгого життя людини. Вона містить у собі масу напрямків, галузей і подотраслей, незлічима кількість досліджуваних об’єктів, тим і проблематики всілякого рівня. Тому криміналістику можна зрівняти з якоюсь багатоповерховою побудовою, або з багатозначною періодичною системою елементів. У цьому змісті криміналістика цілком порівнянна й з медичною наукою, що об’єднала безліч напрямків і спеціальностей і що має, як і криміналістика, нескориму тенденцію розширення, поглиблення й диференціації знання

чиВиключає все це реальну можливість належного оволодіння основами криміналістичних знань у рамках навчального процесу?

Ні, звичайно. Як свідчить багаторічний дидактичний досвід, ця можливість давно вже перейшла в ранг дійсності, стала фактом, що свершились. І тому неважко знайти пояснення. Криміналістика як навчальна дисципліна, по-перше, має своїм предметом уже готове знання, зроблене криміналістичною наукою; по-друге, у курсі криміналістики представлене позитивне, достовірне знання, у той час як у науці на передньому плані завжди перебуває незнання, недостатнє, дискусійне знання й основне завдання науки - перетворити його в належне знання; по-третє, принцип побудови навчального курсу відрізняється від побудови науки в тому розумінні, що формується розраховуючи на рішення завдання навчання, а не наукового дослідження

Для того щоб система науки задовольняла вимогам, пропонованим до наукового знання, вона повинна адекватно відбивати структуру предмета даної науки і її соціальну функцію

Про науку іноді пишуть, що вона являє собою прикладну логіку, тому що правила руху наукової думки застосовні до строго певного предмета. Із цього положення випливає, насамперед, що наука “логічно організована система теорій, а не механічна сукупність їх. Саме в цьому зв’язку теорій полягає особливість науки як системи знання. Система ніде не є самоціллю, вона виступає засобом рішення якихось завдань; у науці вона будується з декількома цілями: 1) досягнуті результати пізнання виявити у всій повноті, 2) використовувати отримане знання для руху до нових результатів”.

Сказане повністю ставиться й до системи криміналістичних знань, у яких повинне знайти своє відбиття все те, що нагромадила теорія науки, а також результати цього пізнання - засобу, що рекомендуються наукою,, прийоми й методи розкриття, розслідування й запобігання злочинів. Виходячи із цих посилок, ми прийшли до висновку, що система криміналістики як науки складається з п’яти елементів або частин:

- загальної теорії криміналістики;

-криміналістичної техніки;

-криміналістичної тактики;

-криміналістичної методики;

- організація розкриття злочинів

Перший із цих елементів криміналістики і є виявлений у всій повноті результат пізнання криміналістикою свого предмета, три інших елементи системи - результат використання отриманого знання. Саме така система науки відбиває максимально адекватно предмет криміналістики. Її, структура “витримує” перевірку й з позицій системно-структурного підходу, про які говорилося на початку теперішньої глави

Справді, зазначена система криміналістики протистоїть середовищу як єдине ціле, оскільки являє собою єдину науку, однорідну по своїй природі й соціальній функції; властивості й функції кожного елемента системи криміналістики взаимоопределени властивостями й функціями всієї системи в цілому; всі елементи даної системи нерозривно зв’язані один з одним і, як показує розвиток криміналістики, не можуть бути від її (системи) довільно відділені; кожний з елементів системи у свою чергу може розглядатися як щось складне, як підсистема. Причому підсистеми складаються з елементів і утворять своєрідні безлічі. Зміна стану кожної з підсистем приводить до зміни стану інших підсистем і, в остаточному підсумку, до зміни стану всієї системи криміналістики в цілому. При цьому можна констатувати й певну повноту даної системи криміналістики, що відповідає сучасному рівню її розвитку: всі її елементи “несуть певне навантаження, забезпечуючи певну замкнутість функціональних циклів системи”.

Відступ від принципів системного підходу при побудові системи, криміналістики неминуче приводить до хаотичних побудов, аж ніяк що не є кроком уперед у рішенні проблем криміналістичної систематики

На думку А. А. ейсмана, система криміналістики ділиться на дві частини: загальну й особливу. Загальна частина складається із чотирьох розділів: 1) введення в науку (предмет, система, методи й т.д.); 2) криміналістичні теорії, до числа яких він відносить: а) загальну теорію розкриття злочинів, б) теорію версій і планування, в) основи логіки доведення, г) теорію ідентифікації, д) теоретичні основи криміналістичної техніки, е) теоретичні проблеми криміналістичного попередження злочинів, ж) теоретичні основи оперативних обліків; 3) організаційні проблеми розкриття злочинів: основи взаємодії слідчих і оперативних апаратів, питання інформаційного забезпечення й використання допомоги громадськості; 4) теоретичні основи криміналістичної експертизи

Pages: 1 2 3

Збережи - » Криміналістика як навчальна дисципліна . З'явився готовий твір.

Криміналістика як навчальна дисципліна

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.