Філософія про різноманіття і єдність миру | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Філософія про різноманіття і єдність миру

Діалектичний матеріалізм при розгляді питання про єдність миру виходить із того, що у світі немає нічого, крім матерії, що рухається, і що матерія, що рухається, не може рухатися інакше, як у просторі й часі. Матеріальна єдність миру як діалектична єдність різноманіття проявляється подвійно. По-перше, як своєрідна дискретність будови об’єктивної дійсності, тобто наявність у ній якісно різний, відмежований друг від друга речей, явищ, процесів, систем; по-друге, як ієрархічні відносини між системами різного ступеня складності, організованості, що виражаються в “включенні” менш складних систем у більше складні й разом з тим у незвідності специфічних закономірностей останніх кпервим.

Діалектико-матеріалістичне положення про матеріальну єдність миру доводиться розвитком природознавства. Відкриття електромагнітних хвиль і світлового тиску свідчить про матеріальність електромагнітного поля й про наявність маси світла, що являє собою, як виявилося, електромагнітні хвилі певної довжини. Відкриття клітки показало єдність у будові всього живого при всьому різноманітті його видів. Важливими відкриттями щодо цього є відкриття закону збереження й перетворення енергії й створення еволюційної теорії походження видів Дарвиним.

Оволодіння методом спектрального аналізу дозволило встановити, що Сонце й інші зірки, зоряні асоціації й планети мають у своєму складі ті ж хімічні елементи, що й Земля. Різноманіття хімічних елементів розкривається періодичною системою елементів Д.И. Менделєєва

Особливо знаменними були відкриття у фізику на рубежі XIX-XX вв., що показали складну структуру атома. Збагатилися подання про основні форми руху. Всі ці відкриття відкидають субстратно-речовинну модель миру, автори якої метафізично намагалися звести всю матерію в нескінченному Всесвіті в якоїсь “праматерии”. Такий первоматерией, первокирпичиком всіх речей англійський фізик Праут уважав, наприклад, атом водню

Крім субстратно-речовинної моделі єдності миру, існує функціональна модель, відповідно до якої кожна мала частка у Всесвіті пов’язана з іншої, як завгодно вилученої від її, а Всесвіт функціонує як єдиний механізм, у якому кожне явище строго необхідно й займає цілком певне місце в загальному ланцюзі подій. Узята изолированно від інших, ця модель спрощує дійсність

Найбільшою мірою дійсності відповідає атрибутивна теорія єдності миру. У цій теорії передбачається єдність всіх видів матерії й форм руху. Тут мається на увазі єдність атрибутів матерії, її законів. Ця єдність проявляється й у єдності законів збереження

Єдність миру знаходить своє відбиття, наприклад, у математику, що розкриває деякі загальні зв’язки в навколишньому світі. Дійсно, єдність миру проявляється по Леніну, у разючої аналогичности диференціальних рівнянь, що описують різні області людського знання. Це, звичайно, не виключає можливості опису тих самих явищ, процесів, об’єктів за допомогою різних математичних моделей. Так, наприклад, рішення рівнянь загальної теорії відносності, засновані на різних допущеннях, дають моделі, що математично описують Всесвіт. Яка із цих моделей найбільше точно описує мир, з’ясується в ході подальшого розвитку фізики й астрофізики

Вносить свій внесок у розкриття сутності матеріальної єдності миру й кібернетика, що встановлює загальне в різних явищах і процесах. І взагалі, інтеграція наук - свідчення матеріальної єдності мира

У соціальній сфері роботами И.М. Сєченова, И.П. Павлова й ін. була розкрита матеріальна основа психіки людини й тим самим назавжди розвіяна дуалістична ідея про людину як про з’єднання двох протилежних початків - душі й тіла. Не менш важливе значення мало обґрунтування єдності природи й суспільства

Завершуючи аналіз, відзначимо, що в глобальних масштабах матеріальна єдність миру проявляється в різних аспектах:

в абсолютності й вічності матерії, її несотворимости й неуничтожимости;

у взаємному зв’язку й обумовленості всіх матеріальних систем і структурних рівнів матерії;

у різноманітних взаємних перетвореннях форм матерії, що рухається;

в історичному розвитку матерії, виникненні живих і соціально організованих систем на основі менш складних форм;

у наявності у всіх форм матерії загальних властивостей і підпорядкуванні їх універсальним діалектичним закономірностям

Серед всіх загальних властивостей, атрибутів матерії найважливішим є рух як спосіб існування матерії

При всій обмеженості поглядів на сутність матерії філософів матеріалістів древнього миру, вони були праві в тім, що визнавали нерозривність матерії й руху. У Фалеса зміни первинної субстанції води вели до утворення різних речей; у Геракліта диалектична ідея про вічні зміни вогню; Демокрит і інші атомисти виходили з того, що атоми безупинно рухаються впустоте.

Пізніше, в умовах панування метафізичних і механічних поглядів у філософії, хоча й поверхово, але визнавалася нерозривність матерії й руху. Саме англійський філософ Д. Толанд в XIII в. висловив переконання, що “рух є спосіб існування матерії”. Ця думка була підхоплена й розвинена французькими матеріалістами

Саме поняття “рух”, як і поняття “матерія”, є абстракція. Ні руху як такого, а є рух конкретних матеріальних предметів

На основі розвитку приватних наук, аналізу філософських ідей своїх попередників творці диалектико - матеріалістичної філософії поглибили розуміння сутності руху, його безперервного зв’язку з матерією, простором і часом. Діалектичний матеріалізм затверджує, що матерія без руху так само немислима, як і рух без матерії

Філософи, що мислять метафізично, якщо вони розуміли рух як тільки механічне, бачили причину руху в зовнішніх обставинах. На цій основі виникла ідея первотолчка (Ньютон), що цілком могла сполучатися з визнанням якоїсь загадкової сили й навіть із існуванням бога

З погляду діалектичного матеріалізму причини руху матерії існують усередині її, визначаються її внутрішньою суперечливістю, наявністю таких протилежностей, як мінливість і стійкість, притягання й відштовхування, протиріччям між старий і новий, простий і складним і т.д. Таким чином, рух є результат внутрішньої активності матерії, єдність протиріч, є її саморух. Роздвоєння єдиного на протилежності й боротьба між ними розкривають джерело саморуху матерії

Концепція саморуху матерії є логічний висновок із самої сутності діалектики, основними принципами якої є принципи загального зв’язку й розвитку. Діалектико-матеріалістична концепція руху переборює механістичне й метафізичне розуміння руху як тільки простого переміщення предметів друг щодо друга, як рух по замкнутому колу з поверненням у вихідне положення, як тільки чисто кількісні або тільки якісні зміни. З діалектико-матеріалістичної точки зору будь-який предмет, що перебуває в стані спокою щодо одних тіл, перебуває в русі стосовно інших тіл. Більше того, усередині кожного предмета відбуваються безперервні зміни й процеси, взаємодії їхніх внутрішніх частин (елементарних часток, полів), перехід часток у поля й навпаки, що і є внутрішньою причиною їхніх змін, причиною того, що будь-яка річ у кожний момент часу є тої ж і в той же час уже іншої. Із сказаного випливає, що “рухом називаються всякі зміни й процеси у Всесвіті, починаючи від простого переміщення й кінчаючи мисленням”. І це нескінченний процес, у цьому суть, у цьому основа й причина існування нескінченного різноманіття речей, поєднуваних загальним поняттям “матерія”. Як бачимо, якщо припустити неможливим відсутність руху, то матерія представляла б собою позбавлену всякої визначеності, мертву, безжиттєву, повністю позбавлену активності масу. Саме завдяки руху матерія диференціюється, відбувається безперервне виникнення й знищення всього різноманіття предметів і явищ. Рух спосіб існування матерії, і, отже, бути, існувати значить бути залученим у процес зміни, у рух. А це значить, що рух абсолютно, як і матерія. Але це не виключає визнання відносності руху в різних конкретних випадках. Наприклад, механічний рух одного предмета щодо іншого иливзаимопревращение конкретних елементарних часток даного стану стосовно іншого їхнього стану. Так, аннигиляция електрона й позитрона веде до появи двох протонів. Тут ми бачимо розходження кінцевого результату стосовно початкового стану елементарних часток

Pages: 1 2

Збережи - » Філософія про різноманіття і єдність миру . З'явився готовий твір.

Філософія про різноманіття і єдність миру

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.