Адвокатури на сучасному етапі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Адвокатури на сучасному етапі

Після прийняття брежнєвської Конституції 1977 року на сесії ВР СРСР 30 листопада 1979 року був прийнятий загальносоюзний Закон про адвокатури. Відповідно були уведені в дію більше докладні закони про адвокатури на рівні союзних республік. У Російській Федерації Положення про адвокатури РСФСР було затверджено на сесії ВР РСФСР Законом від 20 листопада 1980 року

Організаційно адвокатури побудована по колегіях. У відповідності зі ст. 3 глави 2 Положення про адвокатури РСФСР “колегії адвокатів є добровільними об’єднаннями осіб, що займаються адвокатською діяльністю”. Це значить, що адвокатури сьогодні являє собою децентралізовану систему самоврядних громадських організацій - колегій адвокатів. Важливо помітити, що колегія адвокатів є правоохоронною громадською організацією, а не різновидом організацій сфери обслуговування. Надання юридичної допомоги громадянам і організаціям є Основним завданням адвокатур. Існують різні види такої допомоги. Однак ні в яких випадках дача правових рад, складання різноманітних юридичних документів і інші види юридичної допомоги не можна ототожнювати з обслуговуванням, з послугами, тому що під наданням послуг мається на увазі відповідна виробничо-господарська діяльність по задоволенню матеріальних і інших запитів населення. Стосовно до адвокатур ні про яку виробничу діяльність мовлення не йде, а названі дії адвокатів спрямовані на сприяння громадянам і організаціям у здійсненні ними своїх прав і в захисті ними своїх інтересів у відповідних державні й суспільних органах

Спочатку колегія адвокатів утвориться за заявою групи засновників, що складає з осіб, що мають вище юридичне утворення. Речення про утворення колегії адвокатів направляється в Міністерство юстиції РФ, що при узгодженні з ним направляє його в Раду Міністрів автономної республіки, у місцеві крайові, обласні, міські органи влади для твердження й реєстрації

Діяльність президії будується на основі колективності керівництва, регулярної звітності перед членами колегії адвокатів. Президія проводить свої засідання при наявності не менш 1/2 членів президії, але питання прийому до колегії, відрахування з її президія вправі розглядати тільки при наявності на засіданні не менш 2/3 складу членів президії. Рішення приймаються більшістю голосів

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами членів колегії таємним голосуванням строком на 3 роки. Ревізійна комісія відкритим голосуванням обирає зі свого складу голови й свого заступника. У її функції входять проведення ревізії фінансово-господарської діяльності президії колегії адвокатів і юридичних консультацій

Для організації роботи адвокатів по наданню юридичної допомоги президіями колегії адвокатів у містах і інших населених пунктах створюються юридичні консультації, які мають поточний рахунок у Держбанку або в ощадкасі, печатка й штамп із позначенням свого найменування й приналежності до відповідної колегії адвокатів . Юридична консультація являє собою основну робочу ланку адвокатур, де ведеться прийом громадян, видаються довідки й даються роз’яснення по різних питаннях права, складаються заяви, скарги й інші документи правового характеру. Як офіційний орган колегії адвокатів вона має право запиту різних довідок, характеристик, паперів по справах, які ведуть адвокати консультацій. Різні посадові особи й організації на вимогу консультації зобов’язані надати різні матеріали

Кожний громадянин, що звертається до адвоката, має право на конфіденційну консультацію. Але при дачі рад і роз’яснень по окремих правових питаннях від адвоката вимагають складання реєстраційних карток. Ці картки є документами статистичного, фінансового і юридичного характеру, служать засобом забезпечення ефективності роботи адвоката, тому що підвищують почуття його відповідальності при дачі юридичних рад. У той же час викликають сумнів деякі пункти реєстраційної картки: зміст питання, вивчені документи, відповідь (з посиланням на закон) і характер складеного документа. Заповнення картки по цих пунктах створює небезпека розголошення таємниці, довіреної адвокатові. Доступ до вже заповненої реєстраційної картки при оплаті консультації мають бухгалтер і касир, будь-які органи, що ревізують. Але на них не покладена відповідальність за збереження адвокатської таємниці. Таким чином, чисто технічне оформлення роботи адвоката вступає в протиріччя із правилами дотримання професійної таємниці

Колегія адвокатів забезпечується власними засобами. Ці засоби утворяться із сум, що відраховуються юридичними консультаціями від оплати за надання юридичної допомоги. Розмір відрахувань до фонду колегії встановлюється Загальними зборами, але не може перевищувати 30% сум, що надходять у юридичні консультації. Витрата засобів колегії виробляється президією відповідно до затвердженого кошторису. Внески на державне й соціальне страхування сплачуються колегіями відповідно до діючого законодавства

Штати, посадові оклади, фонд зарплати й кошторис витрат адвокатів не підлягають реєстрації у фінансових органах. Колегії адвокатів не обкладаються державними й місцевими податками й зборами

Засобу, що надійшли в юридичні консультації від громадян і організацій за наданням їм юридичної допомоги, не утворять прибутку, і тому податком на прибуток не обкладаються

Разом з тим, сума перевищення доходів над витратами при здійсненні колегіями діяльності, не віднесеної Положенням про адвокатури РСФСР (ст. 19) до видів юридичної допомоги, надаваної адвокатами громадянам і організаціям (видання й продаж брошур, організація платних семінарів і лекторій, доходи від поза реалізаційними операціями й інші доходи, отримані колегіями і юридичними консультаціями по договорах, не пов’язаним з наданням юридичної допомоги) підлягає оподатковуванню

Не можна залишити без уваги питання оплати праці адвокатів. Правильне їхнє рішення забезпечить підвищення якості їхньої роботи. Адвокат користується правом на відпустку, на допомогу з державного соціального страхування й на пенсійне забезпечення. Як відзначалося раніше, праця адвокатів оплачується із засобів, що надійшли в юридичну консультацію від громадян і організацій за зроблену їм юридичну допомогу. Гонорари, отримані адвокатами за надання юридичної допомоги громадянам і організаціям, підлягають оподатковуванню

Іншими нормативними джерелами регулювання служать Положення про порядок оплати праці адвокатів за рахунок держави й Інструкція про оподатковування колегій Адвокатів

Заробіток адвоката завжди був відрядним, що найбільше повно відповідає принципу оплати праці по його кількості і якості. При відрядній зарплаті в промисловості, сільському господарстві й інших сферах додатка фізичної й розумової праці розмір заробітку залежить винятково від кількості й характері доручень і не обмежується ніякими межами. Так, протягом більше 50 років, оплачувалася й праця адвокатів. Однак в 1975 році було уведене Положення, яким установлений максимум заробітку. Це нововведення виявилося бар’єром до прагнення найбільш діяльних і кваліфікованих адвокатів трудитися по здатностях. Тепер за 2-3 місяці до закінчення року вони фактично припиняють працювати, тому що вже вичерпали грошовий ліміт. Однак при нинішнім положенні заробіток адвоката не залежить від конкретного результату його праці. І адвокат, самовідданими зусиллями добившийся сприятливого дозволу справи, і ледар, що нічим не допоміг своєму клієнтові, беручи участь у тім же процесі, одержують однакову плату. Прийняття адвокатом додаткової винагороди від громадян розцінюється як груба провина, що влекет виключення з адвокатур

Тим часом, практика колегії адвокатів свідчить, що одними дисциплінарними заходами впливу цю проблему не вирішити. Бажання клієнта матеріально стимулювати роботу адвоката необхідно ввести в законні рамки. Зокрема, ці дії треба поставити під контроль колегії

Держава в певних випадках і для певних осіб установлює можливість одержання безкоштовної юридичної допомоги, але це не виходить, що адвокат за її надання не повинен одержувати оплату. Уряд РФ ухвалило Міністерству фінансів передбачати в проектах республіканського бюджету РФ виділення Міністерству юстиції засобів на оплату праці адвокатів по захисту осіб, звільнених повністю або частково органом дізнання, попереднього наслідку, прокурором або судом, у виробництві яких перебуває справа, від несення витрат на оплату юридичної допомоги

Pages: 1 2 3

Збережи - » Адвокатури на сучасному етапі . З'явився готовий твір.

Адвокатури на сучасному етапі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.