Всі уроки в розділі - Юриспруденція

Значення систематики й класифікації в криміналістиці як навчальній дисципліні

Зміст криміналістичної дисципліни, як і будь-якої області наукового знання, має потребу в певнім упорядкуванні, розподілі по тимі або інших розділах, галузям, тобто в приведенні в систему, у систематизації. Систематизація криміналістичної дисципліни припускає таке її впорядкування, що відповідало б об’єктивно існуючим закономірним зв’язкам між елементами предмета наукового пізнання, відбивало б ці зв’язки. Така систематизація ґрунтується на [...]

Криміналістика як навчальна дисципліна

У підготовці юристів слідчої й експертної спеціалізації криміналістика – одна з найважливіших дисциплін, визнана своїми рекомендаціями сприяти оптимальному застосуванню норм карного й карно-процесуального закону, комплексу юридичних і інших наук при виявленні, розкритті, попередженні злочинів. Вивчення криміналістики ускладнюється рядом причин. Криміналістика пройшла важкий шлях дослідження. При дослідженні предмета науки звичайно не розглядалися закономірності злочинів. Предмет криміналістики [...]

Зв’язок криміналістичної науки із природними й технічними науками

Варто розрізняти активне, творче використання криміналістикою даних природних і технічних наук від її взаємодії із цими науками. Використання данних інших на є прояв одного із законів розвитку криміналістики виражається в різних формах: від використання даних про досліджуваний природними й технічними науками закономірності об’єктивної дійсності до створення на базі цих даних або на базі спеціальних методів [...]

Місце криміналістичної науки в системі юридичних наук

Для того щоб правильно визначити місце криміналістики в системі юридичних наук і її зв’язку із суміжними науками цього роду, треба спочатку хоча б коротенько зупинитися на класифікації юридичних наук
Юридичні науки ставляться до класу суспільних наук. У теорії держави й права юридичні науки звичайно діляться на загальнотеоретичні (теорія й історія держави й права) і конкретні. Останні [...]

Місце криміналістичної науки в системі наукового знання

Розвиток будь-якої конкретної науки певною мірою визначається поданням про її місце в системі наукового знання. В історії криміналістичної науки рішення цього питання мало істотне значення як для визначення її службової функції й ролі в карному судочинстві, так і для з’ясування джерел тих даних, за рахунок використання яких росте арсенал криміналістичних засобів і методів боротьби спреступностью.

Система, функції, методи, джерела криміналістики як науки

Наукове знання не є випадкове, розрізнене, інтуїтивне, повсякденне знання. Наукове знання відрізняється від інших видів знання рядом істотних ознак. По-перше, це узагальнене на ряді рівнів типологічне знання. По-друге, це – цілісне знання про весь комплекс істотних сторін, аспектів, зв’язків і відносин об’єкта науки. По-третє, це систематизоване на основі прийнятої інтегративної ідеї (системообразующего фактора) знання

Поняття криміналістики як науки

Тема злочинності актуальна в будь-який час. Злочинність міняється в міру зміни суспільства, але була вона завжди й скрізь і відбивала в собі які-небудь соціальні проблеми суспільства. Злочинність сучасного суспільства знайшла нові якісні риси, однак способи вивчення злочинності й способи реагування на злочинність, на жаль, не змінилися. Внаслідок чого люди виявилися нездатними протистояти злочинності





Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.