Всі уроки в розділі - Право

Суспільні об’єднання як суб’єкти адміністративного права

Розширення демократичних процесів у суспільстві, підвищення соціальної активності громадян сприяють реалізації їхніх прав і законних інтересів через створення різного роду суспільних об’єднань. Саме тому в Російській Федерації число суспільних об’єднань множиться з року вгод.

Значення систематики й класифікації в криміналістиці як навчальній дисципліні

Зміст криміналістичної дисципліни, як і будь-якої області наукового знання, має потребу в певнім упорядкуванні, розподілі по тимі або інших розділах, галузям, тобто в приведенні в систему, у систематизації. Систематизація криміналістичної дисципліни припускає таке її впорядкування, що відповідало б об’єктивно існуючим закономірним зв’язкам між елементами предмета наукового пізнання, відбивало б ці зв’язки. Така систематизація ґрунтується на [...]

Поняття й завдання методики розслідування окремих видів злочинів

Завдання успішного розслідування злочинів, як показує слідчий досвід, не можуть бути вирішені досить швидко й методично правильно тільки за допомогою засобів і прийомів криміналістичної техніки й тактики. Професійно розкрити злочин і вирішити всі інші завдання їхнього розслідування, практично неможливо, не керуючись при цьому спеціальними научно-разработанними системами методів ведення наслідку й попередження злочинів

Криміналістика як навчальна дисципліна

У підготовці юристів слідчої й експертної спеціалізації криміналістика – одна з найважливіших дисциплін, визнана своїми рекомендаціями сприяти оптимальному застосуванню норм карного й карно-процесуального закону, комплексу юридичних і інших наук при виявленні, розкритті, попередженні злочинів. Вивчення криміналістики ускладнюється рядом причин. Криміналістика пройшла важкий шлях дослідження. При дослідженні предмета науки звичайно не розглядалися закономірності злочинів. Предмет криміналістики [...]

Практика Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації

Структура діючого податкового законодавства така, що в кожному конкретному законі, що регулює порядок вирахування й сплати певного виду податку, відсутні норми про відповідальність платників податків за порушення порядку внесення відповідного податку в бюджет. Установлено єдину правову норму, що передбачають міри фінансової відповідальності за зазначені порушення незалежно від виду податку, – ст. 13 Закону “Про основи [...]

Зв’язок криміналістичної науки із природними й технічними науками

Варто розрізняти активне, творче використання криміналістикою даних природних і технічних наук від її взаємодії із цими науками. Використання данних інших на є прояв одного із законів розвитку криміналістики виражається в різних формах: від використання даних про досліджуваний природними й технічними науками закономірності об’єктивної дійсності до створення на базі цих даних або на базі спеціальних методів [...]

Місце криміналістичної науки в системі юридичних наук

Для того щоб правильно визначити місце криміналістики в системі юридичних наук і її зв’язку із суміжними науками цього роду, треба спочатку хоча б коротенько зупинитися на класифікації юридичних наук
Юридичні науки ставляться до класу суспільних наук. У теорії держави й права юридичні науки звичайно діляться на загальнотеоретичні (теорія й історія держави й права) і конкретні. Останні [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.