Суспільні об’єднання як суб’єкти адміністративного права

Суспільні об’єднання можуть добровільно поєднуватися в асоціації (сполучники) . Члени асоціації (сполучника) зберігають свою самостійність і права юридичної особи, Найменування асоціації (сполучника) повинне містити вказівка на основний предмет діяльності її членів із включенням слова «асоціація» і «сполучник».

Специфіка суспільного об’єднання як суб’єкта адміністративного права проявляється у взаєминах об’єднання з державними органами, насамперед, з органами виконавчої влади

У процесі організаційного оформлення статусу об’єднання й наділення його правами й обов’язками юридичної особи виникають реєстраційні відносини. Суб’єктами адміністративних відносин у цьому випадку, з одного боку, виступає федеральне Міністерство юстиції або його територіальні органи в суб’єктах Федерації, а з іншого боку – засновники суспільного об’єднання: фізичні або юридичні особи, що клопочуть про надання об’єднанню статусу юридичної особи. Реєстраційні відносини носять факультативний характер – діяльність об’єднання відповідно до Федерального закону про суспільні об’єднання не обумовлена фактом державної реєстрації. Такі відносини не виникають, якщо засновники не бажають наділити об’єднання правоздатністю юридичної особи. Слід зазначити, що суспільні об’єднання відповідають за протиправні дії незалежно від того, зареєстровані вони чи ні, у відповідності зі ст. 41 Закону про суспільні об’єднання

Основне значення в статусі суспільних об’єднань як суб’єктів адміністративно-правових відносин мають їхні взаємини з державою, його органами й посадовими особами. Закон про суспільні об’єднання вносить свої особливості в дозвіл цієї проблеми. Конституційне розуміння взаємин об’єднань і добровільності членства в них. Закон про суспільні об’єднання лише декларує заборона на втручання органів державної влади і їхніх посадових осіб у діяльність об’єднань, але фактично допускає його різноманітної правової форми

Недостатня конкретність змісту реєстраційних відносин створює основу для зловживань посадових осіб, – Законом про суспільні об’єднання передбачено вісім юридичних підстав для відмови в реєстрації, мінімум два з яких містять ознаки, що придушують різне тлумачення відповідної норми

Закон містить декларативні положення про протиправність створення й діяльності об’єднань, мети й дія яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу, підрив безпеки держави й т.п. Звичайно ці поняття в побутовому розумінні ідентифікуються з доктриною «фашизму», але і її ознаки не закріплені правом. У кожному разі, обмеження діяльності суспільних об’єднань або, тим більше, відмова в реєстрації на основі вищевказаних положень засновники вправі розцінювати як зловживання посадової особи

Непереконливим із правової точки зору є відмова в реєстрації об’єднання, якщо його назва ображає моральність національні й релігійні почуття громадян. По суті, така реєстрація допускається у випадку, якщо ознаки, розцінювані в якості протиправних, утримуються в уставі суспільного об’єднання й не відбиті в нього найменуванні

Реєстраційні відносини виникають також і у випадку змін і доповнень уставів суспільних об’єднань, що сполучено зі значними для них труднощами. Навряд чи доцільно представляти повторно відомості про засновників об’єднання й про формування керівних і контрольно-ревізійних органів, якщо їхній персональний склад залишився незмінним

Адміністративно-правові відносини виникають також у процесі здійснення контрольних повноважень органів юстиції за відповідністю діяльності суспільних об’єднань їхнім уставним цілям, а також фінансовими органами – відповідно до їх компетенції. У цьому випадку передбачене лише право органів, що здійснюють контроль, запитувати розпорядницькі документи об’єднань, однак законом не закріплений обов’язок по їхньому пред’явленню, а також відповідальність об’єднань у зв’язку з відмовою в клопотанні контрольних органів. Таким чином, зміст контрольних повноважень державних органів досить невиразно.

Здійснення контрольних повноважень органами юстиції сполучено й з об’єктивними труднощами. Проведення загального контролю за діяльністю суспільних об’єднань, як це передбачено Законом, фактично несумісне з матеріально-технічним і кадровим потенціалом органів юстиції

Закон передбачає й інший метод реалізації органами юстиції своїх контрольних повноважень. Такі органи «вправі направляти своїх представників для участі в проведених суспільними об’єднаннями заходах». У цьому випадку Закон не уточнив, які саме заходи маються на увазі. Державні органи вправі здійснювати контроль далеко не у всіх сферах діяльності об’єднань. До числа непідконтрольних повноважень ставляться творчі заходи, фестивалі, наукові симпозіуми й тому подібні акції об’єднань, що діють у сфері культури. Можливі спроби органів юстиції контролювати й ці заходи будуть являти собою порушення одного з основних конституційних прав громадян – прав на волю творчої діяльності. Органи юстиції вправі й зобов’язані контролювати лише заходу, здійснювані керівними й контрольно-ревізійними органами об’єднань

Законом передбачено два випадки застосування органами юстиції санкцій до суспільних об’єднань, що допустили протиправні дії:

Виявлення порушення законодавства Російської Федерації;

Здійснення дій, що суперечать їх уставним метам

Таким чином, органи юстиції вправі здійснювати функції, властиві судовим органам. До них ставляться, насамперед, тлумачення законів і застосування санкцій, що тягнуть ті або інші правові наслідки, які можуть наступити тільки, коли письмові попередження виносилися двічі, причому об’єднання не оскаржило їх у судовому порядку (за рішенням суду діяльність об’єднання може бути в цьому випадку припинена).

Призупинення діяльності суспільного об’єднання і його ліквідація являють собою дві взаємозалежних процесуальних дії, що розрізняються по змісту виникаючих правовідносин. Якщо повноваженнями в сфері призупинення діяльності об’єднань володіють органи юстиції й прокуратура, то клопотання про ліквідацію об’єднань можуть бути порушені тільки за заявою Генерального прокурора Російської Федерації й підлеглих йому прокурорів суб’єктів Федерації

Призупинення діяльності суспільного об’єднання не спричиняє заборона підприємницької або виробничо-творчої діяльності, тоді як факт ліквідації означає втрату всіх правомочий юридичної особи

Очевидні розходження в змісті контрольних і наглядових функцій. Нагляд за дотриманням законів суспільними об’єднаннями є винятковою прерогативою прокуратури. Поняття «контроль» значно вже по змісту, оскільки здійснення контрольних функцій органами юстиції покликано підтвердити відповідність діяльності суспільних об’єднань їх уставним метам

Контрольні повноваження органів юстиції не пов’язані з фактом реєстрації. Відповідно до Закону про суспільні об’єднання прийняття рішень про створення об’єднання, твердженні його уставу й про формування його керівних і контрольно-ревізійних органів, означає, що об’єднання несе усі права за винятком прав юридичної особи, і приймає на себе всі обов’язки, передбачені чинним законодавством про суспільні об’єднання. Отже, контрольні повноваження органів юстиції можуть здійснюватися з моменту створення об’єднання. У цей же день об’єднання покладає на себе наступні зобов’язання перед органами юстиції:

щорічно інформувати органи юстиції про продовження своєї діяльності, указувати всі зміни своїх реквізитів і зміни в персональному складі керівних органів;

представляти по запиті органа юстиції рішення керівних органів і посадових осіб, а також річні й квартальні звіти про свою діяльність у тім же порядку й обсязі, у якому вони надаються в податкові органи;

усіляко сприяти посадовим особам органів юстиції в здійсненні їхніх контрольних повноважень, допускати їх на проведені заходи

Pages: 1 2 3

Збережи - » Суспільні об’єднання як суб’єкти адміністративного права . З'явився готовий твір.

Суспільні об’єднання як суб’єкти адміністративного права

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.