Структура діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби

Організація як функція управління, в якій департаменталізація та групування робіт виступають компонентом другої позиції за ранжуванням [18, с. 29] і, зауважимо, не вступають всупереч з ідеєю можливої рухомості фу-кціоналу [16; 17]. Крім того, існує ще один фактор, що зумовлює такі модифікації. Це – роль.

Роль Є важливим компонентом системи особисто-професійної діяльності працівника служби, зокрема основного [3], а в структурі діяльності всього підрозділу, відповідно до цього, разом із функцією та змістом виступає як складова ланцюжку самостійної композиції. Як структурна одиниця схильна до матричного розширення та дифузії.

Роль визначається з урахуванням властивостей суб’єкта діяльності і часто залежить від його посадового статусу, професійної компетенції, рівня освіти, досвіду роботи, віку і т. д. Але головними чинниками при цьому завжди залишаються характер індивідуальної соціально-педагогічної або психолого-педагогічної ситуації, рівень проблеми за ступенем складності, що потребує розв’язання, конкретне завдання.

Рольовий репертуар працівників служби окреслимо, враховуючи надбання сучасної науки щодо цього [10; 13] та спираючись на характер актуальності кожної ролі в контексті практичного застосування і відповідно до категорії (статусу, посади в школі) потенційного виконавця, порядку його можливого залучення до роботи. Отже,

Посередник: працівник служби – зв’язуюча ланка між дитиною та дорослими (всі категорії працівників залежно від ситуації), між сім’єю школяра та адміністрацією навчального закладу (класовод, класний керівник, вихователь групи подовженого дня, керівник дитячо-юнацької організації, керівник гуртка тощо, соціальний педагог, педагог-організатор, практичний психолог) між школою та державними службами, організаціями та установами, що призначені законодавством турбуватися про духовне, фізичне та психічне здоров’я населення (класовод і класний керівник, соціальний педагог, педагог-організатор, відповідальний заступник директора, директор школи), сприяє взаємопорозумінню між системами (керівник служби, відповідальний заступник директора, директор школи).

Адвокат: працівник служби захищає інтереси дитини, її законні права та свободи на різних рівнях, зокрема – перед батьками (класовод і класний керівник, соціальний педагог, відповідальний заступник директора, директор школи), перед учителями (класовод і класний керівник, соціальний педагог, відповідальний заступник директора), іншими керівниками школи, що є суб’єктами педагогічного управління (класовод і класний керівник, соціальний педагог, відповідальний заступник директора); перед сторонніми установами, організаціями, службами (керівник підрозділу, відповідальний заступник директора, директор школи).

ВЗАЄМОДІЯ – «процес цілеспрямований, тому що складається з погоджених впливів, підпорядкованих загальній меті. Мета взаємодії визначається її учасниками на підставі інтересів сторін, їхніх прав і обов’язків, мотивації спільної діяльності; погодження ж передбачає спільну діяльність, організовану систему активності взаємодіючих індивідів, спрямовану на доцільне відтворення об’єктів матеріальної та духовної культури. Характерними ознаками спільної діяльності є: 1) просторова і тимчасова присутність учасників, що створює можливість безпосереднього особистого контакту між ними, в тому числі обміну діями, інформацією, а також взаємної перцепції; 2) єдина мета – результат, передбачуваний спільною діяльністю, що відповідає загальним інтересам і сприяє реалізації потреб кожного з включених у спільну діяльність індивідів; як прообраз результату і разом з тим її початковий момент, мета є констатуючою ознакою спільної діяльності; наявність організації і керівництва в особі одного з учасників, наділеного особливими повноваженнями, або розподілені між усіма учасниками; 3) поділ процесу спільної діяльності між учасниками, обумовлений характером мети, засобів і умов її досягнення, складом і рівнем кваліфікації виконавців. Це припускає взаємозалежність індивідів, що виявляється або в кінцевому продукті спільної діяльності, або в самому процесі його виробництва» [1, с. 8].

У контексті взаємодії як структурного елементу діяльності ШСППС у ролі її об’єкта (суб’єкта) першочергово, як було зауважено, виступає окрема дитина, молода людина. Потім – дитяча спільнота, підліткове угру-пування, учнівський колектив. Клієнтами стають і дорослі – окремі особи, групи (колективи), що є безпосередніми або опосередкованими учасниками навчально-виховного процесу – педагоги, інші працівники школи, що не задіяні в педагогічній діяльності, батьки учнів (особи, що їх замінюють), члени їхніх сімей (брати, сестри, бабусі, дідусі, ін.).

Усі об’єкти (суб’єкти) – клієнти служби – підлягають багатоступеневому, розгалуженому поділу залежно від віку, статі, соціального статусу, положення в середовищі однолітків, категорії сім’ї, до якої вони належать, характеру проблеми, що потребують розв’язання тощо. Тобто об’єкти диференціюються за певною суттєвою ознакою з наступним упорядкуванням. Адже тут варто зауважити, що при цьому процесі, що номінально є класифікацією клієнтів на об’єктів роботи, повинна враховуватися специфіка самого процесу, що розрізняється на два види – «природну (наукову) і штучну (технічну, допоміжну)». «Природна класифікація спирається на суттєві ознаки предметів, штучна – на несуттєві» [8, с. 82]. Виходячи саме з цих позицій, ми здійснили виокремлення об’єктів діяльності СППС [4] із загальної кількості її потенційних клієнтів, до яких відносимо всіх учасників соціально-педагогічного процесу в школі.

Cаме таким чином, за результатами нашої розвідки, виглядає система діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби з позицій структурного підходу. Його можливості у сукупності з іншими загаль-нонауковими підходами дають підставу для дослідження її змістовно-технологічної характеристики. Саме це стане об’єктом ретельної уваги наступного етапу наших наукових пошуків.

Оксана Колесникова

Директор Харківської загальноосвітньої

Школи І-ІІІ ступенів № 38

Харківської міської ради Харківської області,

Здобувач кафедри загальної педагогіки

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Pages: 1 2

Збережи - » Структура діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби . З'явився готовий твір.

Структура діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.