Росія в романі А. Н. Толстого «Петро Перший»

Росія в романі Толстого зображена в епоху карди-нальных реформ, що одержали назву «петровских перетворень». Особистість Петра Першого перебуває в центрі оповідання. Розум і воля пануючи, з’єднані з його необмеженою владою, «перевертають» життя країни, рішуче змінюючи її особу. Але діяч-ность Петра не була його особистою примхою, вона отража-ла історичну необхідність allsoch. ru 2001-2005 змін, тому про-раз головного героя неможливо відокремити від изображе-ния Росії, від життя країни

Петро не був одинаком. Уже на початку роману стано-вится ясно, що всі шари суспільства незадоволені действи-тельностью. Це невдоволення має загальний прапори-тель: «у державі немає порядку». Відкритий протест проти російського застою знаходить у романі дві фор^-ми: діяльність Петра (протест зверху) і стихійні бунти (протест знизу). У боротьбі нового й старого стра-на розколюється на табори, що мають різні соци-альные мети

Це складне розміщення сил дане Толстим не в політичних формулах, а в яскравих образах, кожний з яких має в романі індивідуальні риси. Петро, Меншиков, Бровкины, Ромодановский і інші представляють табір прихильників перетворень; Софія, Буйносов, стрільці й бояри – супротивники ре-форм. Овдоким, Федька, Іван Пегобородый – живе уособлення стихійного протесту

Реалізм Товсто-Го позначився в тім, що соціальне походження саме по собі не диктує людині, до якого табору він у підсумку примкне. Шереметєв і Ромодановский – бояри, але ста-новятся соратниками Петра, як і коваль Жемов, крес-тьянин Бровкин. Епоха змушує всіх персонажів роману зробити вибір: іти поруч із Петром, сопротив-ляться реформам або мовчазно залишатися встороне.

Який зі шляхів буде вибраний, визначається одним: мо-жет чи чоловік знайти своє місце, свій життєвий шанс у службі петровскому справі Кар’єру, державна велич, прибуток, твердження свого особистого досто-инства – мотиви, що поєднують вся розмаїтість сто-ронников Петра. Небажання змінити своє життя або погроза повного руйнування не поєднують, а розділяють у романі бояр і простолюдинів, залишаючи їхніми силами, ворожими не тільки Петру, але й один одному Так, у рамках строго хронологічного оповідання, переповнений-ного подіями й людьми, створюється єдиний образ Ріс-Ці. Широке охоплення подій, «панорамність» изображе-ния підпорядкована реалізації авторського задуму – поки-зать об’єктивну необхідність і прогресивність петровского перевороту. У романі знаходять своє місце всі соціальні шари, всі людські типи епохи. Поруч із фігурою молодого царя росте й міцніє ціла галерея талановитих людей

Всі вони, независи-мо від соціального походження, представляють свооеобразие, національний характер чинених змін. Витривалий, розумний, мужній народ в особі «пташенят гнізда Петрова» персоніфікує раскры-тие, втілення національних здатностей. Але ці здатності не спрямовані на створення «суспільства рав-ных можливостей», розквіт всіх «шарів» російського життя. Виникнення потужної держави, військова й торговельна велич Росії – їх ціль. Така спрямованість залишає «за бортом исто-рии» величезні маси людей, чиїм благополуччям жертвує Росія

Петро, як відомо, у боротьбі з варвар-ством застосовував варварські методи. Його воля не знає пощади для супротивників реформ. Позиція Толстого тут двоїста: з одного боку, він співчуває «приниженим і ображеним», з іншого боку – часто бачить у них реакційну масу. У цій подвійності ска-зался суперечливий характер, властивого часу створення роману

Тому тема національного вели-чия, «пробудження» країни складно переплітається в романі з питанням про моральну ціну такого « расцве-та». «Я винуватий, всіх обібрав. Так?» – запитує Петро в большебородого мужика. І після обережного сожу-ления про колишні часи одержує відповідь: «Звичайно, государ, тобі видніше…» Pi той же Петро Олексійович го-ворит Огильви, захищаючи національне достоїнство на-роду: «Росіянин мужик розумний, тямущий, сміливий…» У цих двох висловленнях немає протиріччя, тому що Петро має на увазі мужика, перетвореного в солдата, у слугу держави, що так родинно сталінської эпо-хе, у яку й створювався роман

Зображення Росії епохи петровских реформ Тол-Стій втілив у формі історичного роману. Але це-ллю автора було не створення достовірної историчес-який картини, а доказ живий преемственнос-ти часів. З різноманіття фактів він ретельно від-бирал події, що допомагають осмислити причини пре-обертання країни у велику державу. Товстому важливо було показати, в ім’я чого приносилися жертви, про-стежити рух людських доль у потоці « осмыс-ленної» історії

Тому його роман не може замі-нитка зараз інші точки зору на Росію петровско-го часу. Але сила художнього таланта, майстер-ство слова й образи дозволили Толстому створити один із кращих добутків на цю тему Кожний художник має право на своє бачення епохи, і Толстой восполь-зовался цим правом із вражаючої, рідкісної си-лой…

Збережи - » Росія в романі А. Н. Толстого «Петро Перший» . З'явився готовий твір.

Росія в романі А. Н. Толстого «Петро Перший»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.