Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

А. Ознайомлювальне читання. Цей режим читання є найбільш розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про побут, традиції, культуру, історію країни, мова якої вивчається. Це читання про себе без вказівки на обов;язкове наступне використання здобутої інформації. Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння основного змісту та найбільш суттєвих деталей.

Б. Вивчаюче читання має своєю метою досягнення максимально повного і точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації. Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру. Це вдумливе читання, яке здійснюється у повільному темпі, а його об;єктом є «вивчення» не мовного матеріалу, а тієї інформації, що подається у тексті.

В. Вибіркове/ переглядове читання. Метою цього режиму читання є формування уміння швидко переглянути ряд матеріалів (газет, статей), для того щоб знайти конкретну інформацію. Учень повинен швидко переглянути текст, знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, намагаючись зрозуміти її повністю.

Труднощі навчання читання іноземною мовою. Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об;єктивних та суб;єктивних факторів. Найбільш характерними з них є такі:

кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим образом слова; різночитання однакових букв та буквосполучень; кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють; наявність «німих» букв у словах; наявність багатозначних та конвертованих слів; непрямий порядок слів (інверсія); звороти з дієприкметниками та дієприслівниками; умовні безсполучникові речення; герундіальні звороти; складні речення та конструкції.

Збережи - » Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності . З'явився готовий твір.

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.